Hbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser. Här finns kunskapsunderlag och rapporter inom området samt exempel på hbtq-arbete från olika verksamheter.

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. 

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen innehåller fakta, filmer och intervjuer samt gruppövningar och kan göras av hela arbetsgruppen gemensamt. Genom ökad kunskap, reflektion och diskussion kan du och din verksamhet förändra strukturer så att varje person får rätt stöd och ett mer inkluderande bemötande.

Anmäl dig till Att synliggöra normer i socialtjänsten

Exempelsamling med hbtq-arbete från verksamheter 

I rapporten Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

Vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag som handlar om att stödja de professioner som möter personer med könsdysfori. Läs mer om vård vid könsdysfori

Strategisk myndighet i nationell strategi

Socialstyrelsen är utpekad som en av åtta strategiska myndigheter* i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck – läs på regeringens webbplats

* De åtta strategiska myndigheterna är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Migrationsverket, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten och Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner eller beställ

Informationsmaterial
Utvecklingen av diagnosen könsdysfori i SverigeArtikelnummer: 2017-7-2|Publicerad: 2017-01-01
Rapport
Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskapArtikelnummer: 2016-2-23|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: