Jämlik hälsa, vård och omsorg

En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker.

Ett gott bemötande är en av de viktigaste faktorerna som främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om diskriminering, tillgänglighet och kommunikation ger en god grund för utveckling av en verksamhet som möter varje individs behov.

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Brister i bemötandet kan leda till brister i kommunikationen och informationen. Det kan i sin tur leda till patientsäkerhetsrisker.

Brister i bemötandet kan även leda till att:

  • patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommendationer
  • patienten inte återkommer trots att hens tillstånd kräver det
  • patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig information.

Filmer om bemötande

Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer med tillhörande diskussions- och reflektionsmaterial om bemötande. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser för att stödja hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande för att bland annat undvika patientsäkerhetsrisker.

Filmer och utbildningsmaterial hos Kunskapsguiden

Jämställdhet

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Jämställd vård innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att vården håller en god kvalitet oavsett patientens kön. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är viktiga aktörer i arbetet för jämställdhet och har på senare år gjort flera viktiga insatser för att förbättra jämställdheten.

Rapport
Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödetArtikelnummer: 2013-12-36|Publicerad: 2013-12-20
Beställ
Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: