Fast läkarkontakt

Fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård. Socialstyrelsens stödmaterial om fast läkarkontakt kan användas av verksamheter som ska utveckla arbetssättet.

För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. Det kan även finnas patienter som av andra skäl vill ha en fast läkarkontakt.

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö.

Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och vårdpersonal i primärvården. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialen kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontakt

Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontakt presenterar de fyra material som Socialstyrelsen tagit fram för att stödja planering, reflektion och samtal med medarbetare.

Stödmaterial
Stödmaterial för dimensionering av fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7480|Publicerad: 2021-07-01

Remissversion

Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt

Vägledningen för fast läkarkontakt vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner i primärvården. Vägledningen är tänkt att öka kunskapen om funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt. Den kan vara ett stöd i det pågående arbetet med att utveckla kontinuiteten i primärvården och utvecklingen av att fler patienter får en fast läkarkontakt. Vägledningen är en remissversion som har skickats ut på remiss.

Vägledning
Vägledning – Stöd för arbetssättet med fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7481|Publicerad: 2021-07-01
Mejla synpunkter senast 27 september

Synpunkter på remissversionen kan mejlas senast 27 september 2021 till:

fastlakarkontakt@socialstyrelsen.se

Ange diarienummer 28782/2021.

Meddelandeblad

Meddelandebladet syftar till att ge en ökad kunskap om reglerna och förarbetena till regleringen om fast läkarkontakt.

Meddelandeblad
Fast läkarkontakt m.m. – MeddelandebladArtikelnummer: 2021-7-7474|Publicerad: 2021-07-01

Reflektionsmaterial för arbetsplatsträffar och andra planeringstillfällen om arbetssättet fast läkarkontakt

Reflektionsmaterialet består av en Powerpoint med reflektionsfrågor som berör verksamheten och medarbetarna. Det kan användas vid planeringsmöten och arbetsplatsträffar och syftar till att involvera samtliga medarbetare i verksamhetsnära frågor. Materialet innehåller en kortfattad beskrivning av vad funktionen fast läkarkontakt innebär och tre reflektionsområden:

  1. Rutiner och arbetssätt
  2. Personal och kompetens
  3. Information och kommunikation.
Reflektionsmaterial
Material för utveckling av funktionen fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7483|Publicerad: 2021-07-01

Remissversion

Planeringsverktyg för dimensionering av fast läkarkontakt

Planeringsverktyget består av två beräkningsunderlag i Excelformat – en enhetsdel och en läkardel. Verktyget syfte är att vara en hjälp att kartlägga, analysera och planera för fast läkarkontakt utifrån den lokala vårdenhetens förutsättningar, läkarresurser och patienternas vårdbehov. Efter att en kartläggning har gjorts kan verksamhetschef och läkare gemensamt gå igenom resultatet och reflektera över antalet patienter som den enskilde läkaren skulle kunna vara fast läkarkontakt för, och vilka förutsättningar som behövs för att skapa en god kontinuitet för patienterna. Planeringsverktyget är en remissversion som har skickats ut på remiss.

Planeringsverktyg
Planeringsverktyg – stöd för arbete med fast läkarkontakt Artikelnummer: 2021-7-7484|Publicerad: 2021-07-01
Mejla synpunkter senast 27 september

Synpunkter på remissversionen kan mejlas senast 27 september 2021 till:

fastlakarkontakt@socialstyrelsen.se

Ange diarienummer 28782/2021.

Frågor och svar
Frågor och svar fast läkarkontaktArtikelnummer: 2021-7-7482|Publicerad: 2021-07-01
Senast uppdaterad:
Publicerad: