Referensgrupper för gemensam informationsstruktur

År 2013 skapades en referensgrupp för gemensam informationsstruktur inom hälso- och sjukvård, med representanter från landstingen. Under 2014 initierades en grupp även inom socialtjänst.

Syftet

Syftet med referensgrupperna är att fånga verksamhetens behov i utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, diskutera och ta in synpunkter på utvecklingen av den gemensamma informationsstrukturen, samt bidra till erfarenhetsutbyte och samsyn inom området.

Inom hälso- och sjukvård

Deltagarna i gruppen med representanter från landstingen är nominerade av landstingsdirektörerna. Både ordinarie representanter och ersättare har utsetts. Deltagarna har kunskap om och en helhetsbild av landstingets informatikarbete i syfte att skapa en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Gruppens deltagare är exempelvis verksamhetsutvecklare, strateger (it-, vård-, e-hälso-), systemförvaltare och informatiksamordnare.

Inom socialtjänst

I ett första steg fick de regionala e-hälsosamordnarna, Famna och Almega en förfrågan om att föreslå representanter till en referensgrupp för socialtjänsten. De personer som bjöds in till ett första möte under 2014 representerar områden inom socialtjänstens domän, men också områden som hälsoinformatik, kvalitetsutveckling, systemförvaltning etc. Personerna är verksamma inom socialtjänsten i såväl kommunal som i privat eller idéburen verksamhet.

Deltagarnas funktion och roll

Referensgrupperna har stor betydelse i att stödja Socialstyrelsen med synpunkter kring pågående utvecklingsarbete och hur myndigheten kan underlätta för huvudmännen när det gäller att införa och använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen; nationell informationsstruktur, hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens termbank och Snomed CT. Deltagarnas roll är att bidra med sin kunskap om respektive verksamhet och dess förutsättningar att tillämpa den gemensamma informationsstrukturen, och med kunskap inom exempelvis hälsoinformatik, kvalitetsutveckling etc. Deltagarna förväntas förankra frågorna som diskuteras i referensgrupperna, på hemmaplan.

Former för samverkan

Gemensamma möten hålls två gånger per år i varje grupp, samt vid behov. På dagordningen kan exempelvis följande finnas:

  • Identifiering av huvudmännens behov
  • Avstämning och förankring i olika frågor
  • Ömsesidigt informationsutbyte
  • Synpunkter och råd till Socialstyrelsen, i utvecklingsfrågor
  • Gruppdiskussioner/workshops
Senast uppdaterad: