Följ hela vårdförloppet över tid och mellan vårdgivare med hjälp av Process-ID

För att stärka patientsäkerhet, beslutsfattande och uppföljning av vården behövs bättre interoperabilitet mellan olika system och möjligheten att koppla ihop olika händelser i patientens vårdkedja. Socialstyrelsen samordnar utvecklingen av ett process-ID för att följa hela vårdförlopp.

Projektets vision och mål

Projektet syftar till att sjukvårdens informationssystem ska ge patienter och vårdpersonal möjlighet att följa hela vårdförlopp över tid och mellan vårdgivare. I ett första steg är målet att visa på nyttan av att med hjälp av ett vårdprocess-ID knyta ihop olika händelser under patientens väg genom vården, till exempel första vårdkontakt, remiss, specialistvård, rehabilitering.

Flödesmodell

Nya metoder behövs

Nya metoder krävs för att kunna stärka patientsäkerhet, beslutsfattande och uppföljning för komplexa vårdprocesser inom och mellan vårdgivare och över tid. Exempelvis behöver vårdprocesser som involverar flera landsting kunna följas upp bättre. Projektet bidrar också till utvecklingen mot ökad kompabilitet i informationssystemen och samlad hälsoinformation om patienten vilket direkt gagnar såväl patient som vårdpersonal.

Samverkan mellan många aktörer

Utvecklingen av Process-ID bygger på Socialstyrelsens rapport Hälsoärende och process-id som beskriver organisatoriska, juridiska och semantiska förutsättningar för ett införande. Socialstyrelsen samordnar utvecklingen av nationellt process-ID. Projektet sker i samverkan med E-hälsomyndigheten, Inera, Sveriges Kommuner och Landsting samt flera landsting som redan idag arbetar med att följa händelseförlopp vid olika diagnoser. Projektet startade 2016.

Vill du medverka i Process-ID-projektet?

Välkommen att medverka i utvecklingsarbetet.
Kontakta Socialstyrelsen för att få mer information om att medverka i utvecklingen av process-ID.

Senast uppdaterad: