Psykiatrikoder

Vid slutenvård eller läkarbesök inom öppen psykiatrisk vård ska diagnoskoder enligt svensk ICD rapporteras till patientregistret för statistik och uppföljning.

För klinisk diagnostik inom psykiatri används huvudsakligen DSM, som i många fall ger möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda patienter. Socialstyrelsen har utvecklat ett system för länkning mellan DSM-IV-TR och dåvarande Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), det vill säga svenska ICD-10-koder. 

Stöd i arbetet

Databas med länkning mellan begrepp i DSM-IV-TR och ICD-10

Som ett stöd för de landsting/regioner som i de psykiatriska verksamheterna använder DSM-IV-TR (svenska begrepp i Mini-D) och kodar med ICD-9-CM-koder, men som saknar koppling till ICD-10 (svensk version 2010 inklusive fördjupningskoder) för rapportering, finns en konverteringstabell.

KVÅ-koder för användning vid rapportering av åtgärder i psykiatrisk slutenvård

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en av Socialstyrelsen förvaltad nationell klassifikation av åtgärder utförda inom hälso- och sjukvården. KVÅ används bland annat inom journaldokumentation, inom ersättningssystem och vid den obligatoriska rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister.

I dokumenten nedan beskrivs en av de psykiatriska specialitetsföreningarna gemensamt framtagen och förvaltad baslista med ett urval av åtgärder för slutenvård respektive öppenvård.

Baslistan omfattar de åtgärder i psykiatrisk vård som, om de har förekommit, alltid ska rapporteras till PAR. I den gällande föreskriften för rapportering till PAR står angående rapportering av åtgärder "Avser åtgärder som har haft relevans för vårdkontakten." Baslistan utgör ett av professionsföreningarna gjort urval bland de åtgärder som är möjliga att koda med i KVÅ befintliga koder, de åtgärder som ingår i baslistan bedöms ur något perspektiv ha sådan vikt att de alltid ska betraktas som relevanta. Urvalet har i denna första version av listan främst kommit att styras av tillsynens behov. Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande bild av psykiatrisk slutenvård utan att skapa en grund för en enhetlig och användbar rapportering. Den som rapporterar kan välja att rapportera även andra åtgärder men baslistan utgör föreningarnas gemensamt rekommenderade miniminivå för åtgärdsrapportering till PAR.

Dokumenten är utarbetat av Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för beroendemedicin, Svenska psykiatriska föreningen samt Svenska rättspsykiatriska föreningen.

Diagnostiska kriterier för kategorin Genomgripande utvecklingsstörningar (F84)

Den svenska översättningen är en kombination av den svenska texten avseende F84 (Genomgripande utvecklingsstörningar) i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och motsvarande diagnostiska kriterier ur The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research.

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research innehåller forskningskriterier avseende kapitel V – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar ur ICD-10, som utgavs av WHO 1993.

Databas med klassifikationer för ICD-10-SE
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.
Senast uppdaterad: