Klassificering och koder

Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifkationer

Socialstyrelsen har ansvaret för flera nationella och internationella hälsorelaterade klassifikationer. Klassifikationer är system för indelning av objekt i grupper som har likartade egenskaper.

Klassifikationerna behövs för att man ska kunna följa orsakerna till att människor kontaktar vården eller socialtjänsten, vilka åtgärder som vidtas och vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är. Målet är att olika professioner och verksamheter i vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer så långt det är möjligt.

Databas med klassifikationer
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården
För att kunna förskriva läkemedel och hjälpmedel behövs olika koder såsom förskrivarkod, arbetsplatskod och hjälpmedelskod. Denna webbplats ger dig information om vem som får göra vad.
Socialstyrelsens termbank
Webbplatsen termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
På webbplatsen kan du läsa om övergripande principer för sjukskrivning och söka i Socialstyrelsens vägledningar vid olika sjukdomar och sjukskrivningssituationer. Webbplatsen riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan.

Publicerat om detta område

Senast uppdaterad: