Gemensam informationsstruktur – verktyg för en gemensam struktur och begreppsanvändning

Som en del av Vision e-hälsa 2025 förvaltar och vidareutvecklar Socialstyrelsen Gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur.

Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning. Verktygen används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process och bidrar till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. De används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen och personakten.

Gemensam informationsstruktur innefattar nationell informationsstruktur (NI) samt de fackspråkliga resurserna Snomed CT (begreppssystem), hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

Frågor och förslag till Gemensam informationsstruktur
Om du har en fråga om gemensam informationsstruktur kan du söka bland vanliga frågor och svar i kunskapsbasen på webbplatsen Gemensam informationsstruktur Frågor och svar. Du kan också skicka in frågor och lämna förslag.
Filmer och bildspel om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation
Ta del av våra informationsfilmer och powerpointpresentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur i vård och omsorg. I filmerna medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och representanter från verksamheterna. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten.
Digital verksamhetsutveckling i vården
En webbplats för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och sjukvården. Målgruppen för utbildningen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.
Senast uppdaterad: