Verktyg för systematisk uppföljning, SU

Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning (SU) innebär att dokumentera arbetet med individer systematiskt för att följa upp hur det går för dem. Om din verksamhet även sammanställer individinformationen på gruppnivå ger det ett värdefullt underlag för verksamhetsutveckling.

SU-Pilot – ett verktyg för lärande

Tillsammans med ett handledningsmaterial ger SU-Pilot verksamheter möjlighet att genomföra ett pilotprojekt om systematisk uppföljning. SU-Pilot innehåller uppgifter och frågor för systematisk uppföljning samt två enkäter för brukaruppföljning av bland annat förändring, delaktighet och bemötande. Uppgifterna är generellt utformade för att passa de flesta verksamheter.

För att kunna använda SU-Pilot behöver din verksamhet installera en programvara. Till SU-Pilot finns en manual som beskriver hur du laddar ner programvaran och använder SU-Pilot.

I Socialstyrelsens utbildningsportal, i anslutning till webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning, hittar du SU-Pilot med manual samt ett handledningsmaterial, som du även kan läsa mer om längre ner på den här sidan.

Testa SU-Pilot

Ta kontakt med su-pilot@socialstyrelsen.se om du vill testa SU-pilot.

SUV – verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer

SUV finns i två versioner, som båda är utvecklade parallellt och i dialog med representanter från flera verksamheter som arbetar med våldsutövare och våldsutsatta. Verktygen är flexibla så till vida att en verksamhet kan göra vissa egna lokala anpassningar.

  • SUV våldsutsatthet riktar sig till verksamheter som arbetar med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.
  • SUV våldsutövande riktar sig till verksamheter som ger stöd och behandling till personer som utövar våld i nära relationer. 

Testa SUV

Ta kontakt med SUV-valdsutsatthet@socialstyrelsen.se eller SUV-valdsutovande@socialstyrelsen.se om du vill testa SUV våldsutsatthet eller SUV våldsutövande.

SUE – ett verktyg för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd

SUE riktar sig till verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Testa SUE

Ta kontakt med su-pilot@socialstyrelsen.se om du vill testa SUE.

Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning

Syftet med webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning är att fler verksamheter inom socialtjänsten ska se nyttan med systematisk uppföljning och bli inspirerade att börja arbeta med det. I utbildningen får du svar på följande frågor:

  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning – för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Du kan genomföra utbildningen på egen hand, men den får störst effekt i kombination med dialog och reflektion med dina kollegor på arbetsplatsen. Utbildningen finns i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Handledningsmaterial för fördjupning till utbildningen

Som ett komplement till webbutbildningen finns ett handledningsmaterial med upplägg för gemensamma tillfällen med fördjupande diskussioner och lärande på den egna arbetsplatsen. Dessa tillfällen kan också användas som ett småskaligt pilotprojekt, för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten.

Handledningsmaterialet riktar sig till dig som är chef eller utvecklingsledare inom socialtjänsten och som vill genomföra denna fördjupning med en grupp medarbetare.

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Beskrivning och exempel på systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram en skrift om systematisk uppföljning som beskriver hur verksamheter inom socialtjänsten kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Texten tar upp ett antal exempel från praktiken som kan tjäna som inspiration.

Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning beskrivning och exempelArtikelnummer: 2014-6-25|Publicerad: 2014-01-01
Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning stödmaterialArtikelnummer: 2016-5-24|Publicerad: 2016-01-01

Kontakt

Systematisk uppföljning och teknisk support
Senast uppdaterad:
Publicerad: