Project Support

Project Support är ett föräldrastödsprogram som genomförs i hemmet och syftar till att minska beteendeproblem hos barn som har upplevt våld i familjen. Programmet utvecklades i USA men har anpassats till svenska förhållanden.

Målgrupp
Våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblem

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Project Support riktar sig till våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblem. Metoden kan även användas i familjer där det har förekommit barnmisshandel och omsorgssvikt.

Syfte

Syftet är att öka förälderns förmåga att samspela och hantera konflikter med barnet och att minska barnets beteendeproblem och andra effekter av våld i familjen.

Innehåll och genomförande

Föräldern undervisas och tränas individuellt i hemmet i föräldrafärdigheter och uppfostringsmetoder. Det sker först genom rollspel, där föräldern och en behandlare växelvis tar barnets och förälderns roller, och sedan genom att behandlaren vägleder föräldern i interaktioner med barnet. Slutligen utvärderas hur föräldern klarar att tillämpa färdigheten utan att behandlaren är närvarande.

Färdigheter som tränas är att ge barnet full uppmärksamhet, berömma, lyssna och trösta, belöna, ge tydliga instruktioner, tillrättavisa och avleda, vänta ut barnets olämpliga beteenden, ta bort förmåner och att ta en paus när barnet är utagerande. Metoderna för gränssättning har anpassats till svenska värderingar och övas med barnet bara vid behov.

Vid sidan av föräldraträningen ger behandlaren föräldern socialt och emotionellt stöd i att hantera problem med till exempel separation, skydd mot våld, bostad, arbete och ekonomi.

Omfattning och intensitet

20–25 sessioner hålls under ungefär åtta månader. Sessionerna varar 60 till 90 minuter och hålls inledningsvis en gång i veckan och sedan glesare.

Utbildning och licens

En avgiftsbelagd kurs som ska ge kompetens att självständigt arbeta med Project Support ges på Karlstads universitet läsåret 2017-2018. Kursen Project Supprt - Hållbart föräldraskap, 5 högskolepoäng vänder sig till legitimerade psykologer och psykoterapeuter, socionomer och beteendevetare och förutsätter möjlighet att arbeta med föräldrastöd i hemmet inom ramen för den egna tjänsten.

Kunskap om insatsens effekter

De forskare som utvecklade Project Support har genomfört två randomiserade och kontrollerade studier i USA. Positiva effekter uppmättes på föräldraförmågan hos våldsutsatta mammor och beteendeproblemen hos deras barn [2], liksom på föräldraförmågan hos mammor till barn som hade utsatts för vanvård och misshandel [3]. Effekter på mammornas psykiska hälsa kunde däremot inte påvisas i studierna.

En svensk utvärdering under ledning av professor Kjerstin Almqvist pågår på Karlstads universitet och beräknas vara klar under 2017.

Läs mer om hur man värderar studiers kvalitet på Kunskapsguiden.se

Referenser

  • Almqvist, K, Draxler, H. Project Support. En genomförbarhetsstudie av ett individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta föräldrar. Karlstad: Forskningsrapport, Karlstad University Studies, 2016:26.
  • Jouriles, E N et al. Reducing conduct problems among children exposed to intimate partner violence: a randomized clinical trial examining effects of Project Support. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(4): 705-717; 2009.
  • Jouriles, E N et al. Improving parenting in families referred for child maltreatment: a randomized controlled trial examining effects of Project Support. Journal of Family Psychology, 24(3), 328–338; 2010. http://dx.doi.org/10.1037/a0019281.
Senast uppdaterad: