Om metodguiden för socialt arbete

Socialstyrelsens metodguide samlar metoder (bedömningsmetoder och insatser) som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Syftet är att ge objektiv och transparent information om vem metoderna är tänkta för, hur de ska genomföras samt om kvalitet och effekter.

Metodguiden ger inga rekommendationer

Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Gå till Metodguiden för socialt arbete

Informationen i Metodguiden är tänkt att fungera som en del av beslutsunderlaget för praktiker och verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Vid beslut om metoder i det enskilda fallet bör information om insatsers effekter vägas samman med den professionelles expertis och med den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål.

Metoderna som beskrivs har rapporterats som använda metoder i Sverige i Socialstyrelsens återkommande målgruppsundersökningar eller förekommer i nationella riktlinjer och i öppna jämförelser på socialtjänstens områden eller finns med i SBU:s praxisundersökningar. Metodguiden uppdateras kontinuerligt med nya insatser..

Bedömningsmetoder och insatser

Metoderna kan delas in i två större grupper:

  • bedömningsmetoder, som är ett instrument med tillhörande manual och som används för olika typer av bedömningar.
  • insatser, som är åtgärder och program som syftar till att förebygga eller behandla olika problem hos klienten.

Alla metoder beskrivs med målgrupp, syfte och användning

Både för bedömningsmetoder och insatser ger Metodguiden grundläggande information om målgrupp, syfte och användning.

Vetenskapligt stöd hanteras olika för bedömningsmetoder och insatser

Socialstyrelsen granskar bedömningsmetodernas kvalitet i samarbete med externa experter. Syftet med granskningen är att identifiera och kommentera styrkor och svagheter i bedömningsmetodernas dokumentation och tekniska kvaliteter. Granskningarna ska alltid ske objektivt och vara fria från personliga intressen.

Socialstyrelsen granskar inte det vetenskapliga underlaget för insatsers effekter. Vi länkar istället vidare till våra nationella riktlinjer och till svenska systematiska översikter där insatsen ingår. Vi länkar också till upplysningstjänsten på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som sammanställer, identifierar och redovisar forskning (systematiska översikter) eller som identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Om insatsen täcks av en internationell systematisk översikt redovisas resultatet av den.

Kontakt

Metodguiden
Senast uppdaterad:
Publicerad: