MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview)

MINI är en kortfattad diagnostisk intervju som följer kriterierna för de vanligaste psykiatriska tillstånden i enlighet med DSM-IV.

Målgrupp
Vuxna.

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna.

Syfte

Syftet med MINI är att diagnosticera personer med psykiatriska sjukdomar och störningar. Ett särskilt avsnitt i MINI är att diagnosticera missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

MINI är en strukturerad intervju som används för att diagnosticera personer med psykiatriska sjukdomar och störningar. Instrumentet kan även användas för att ställa diagnos av missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser enligt DSM-IV. Personen får först besvara en screeningfråga. Svarar personen ja på frågan går intervjuaren igenom sju frågor som i princip lyder lika som DSM-IV:s sju frågor gällande beroende.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Personen besvarar de frågor som ställs med ett ja eller nej. Om man svarat ja på tre eller flera av frågorna diagnosticeras ett pågående beroende. Har personen svarat ja på mindre än tre frågor fortsätter intervjuaren att fråga gällande missbruk, vilket är fyra frågor som lyder i princip lika som de fyra frågor gällande missbruk i DSM-IV. Har personen svarat ja på en av missbruksfrågorna innebär det en diagnos på pågående missbruk. Uppgifter om återkoppling saknas.

Tidsåtgång

15–20 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrumentet MINI innehåller kort information hur man ska använda instrumentet som kan laddas ner direkt från internet. För närvarande finns flera uppdateringar av instrumentet på internet och det är inte tydligt vilken som är den senaste versionen.

Krav på förkunskaper

MINI kan användas av utbildad personal, men resultatet ska alltid bedömas av en läkare innan det används som beslutsunderlag. Det saknas information om utbildningslängd samt omfattning.

Krav på utbildning

Läkare kan använda instrumentet direkt efter en kort träningssession, medan annan personal behöver mer omfattande utbildning. Det finns inte beskrivet hur lång en sådan utbildning är och vad den inbegriper.

Kunskapsunderlag

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

MINI i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Armelius B-Å. Bihlar B. Fahlke C. Fridell M. Hillarp Katz L. Reitan T. BIB Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. SiS; 2014.
  • Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: