IPT-K (Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning)

IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning. Metoden utvecklades i Bern i Schweiz och en manual finns på svenska.

Målgrupp
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar.

Syfte

Att förbättra personens kognitiva funktioner och förmåga att handskas med sociala situationer.

Innehåll och genomförande

IPT-k bygger på kognitiv beteendeterapi. Symtomen eller sjukdomen anses ha sitt ursprung i en kombination av medicinska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer.

Programmet ges i grupp och kräver en huvudterapeut och en co-terapeut.

IPT-k omfattar två huvuddelar, en kognitiv del och en social del. Den kognitiva delen består av delprogrammen kognitiv differentiering, social varseblivning och verbal kommunikation. Det första delprogrammet berör basala kognitiva nedsättningar. Personen tränar i grupp efter individuella mål. Delprogram två och tre fokuserar på social kognition såsom emotionell uppmärksamhet och förmåga. I den sociala delen tränas social förmåga genom metoder som rollspel och gruppbaserad problemlösning.

Omfattning och intensitet

Antalet gruppmedlemmar bör begränsas till sex personer Man tränar två till tre gånger i veckan och mellan 30 och 90 minuter varje gång. Det totala antalet sessioner varierar utifrån gruppmedlemmarnas förmåga och hur många delprogram som genomförs. Hela programmet kan pågå upp till ett år, men den genomsnittliga tiden är fyra månader.

Utbildning och licens

Utbildning ges av Psykologisk Konsult AB

Utbildningen sker i form av självstudier med hjälp av utbildningspaket. Den förutsätter eftergymnasial utbildning inom psykiatri, pedagogik eller vård eller flerårigt arbete inom psykiatrisk vård samt erfarenhet av arbete med patienter i gruppterapi. Verksamheter som vill använda metoden ska ha licensavtal.

Kunskap om insatsens effekter

IPT-k i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2011.

Referenser

  • Manual för IPT-k. Integrerad Psykologisk Terapi-Kognitiv träning. Svensk version IPT-k 1.1; 1997 Rev. 2011.
  • Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd − stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.
Senast uppdaterad: