Socialstyrelsen sammanställer kunskap om insatsers effekter

Socialstyrelsen sammanställer den kunskap som finns om insatsers effekter genom att länka vidare till våra nationella riktlinjer och till systematiska översikter. För en del insatser finns det inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Det innebär inte att insatsen saknar effekt utan att det behövs mer forskning.

Vilka insatser beskrivs i metodguiden?

Metoderna som beskrivs har rapporterats som använda metoder i Sverige i Socialstyrelsens återkommande målgruppsundersökningar eller förekommer i nationella riktlinjer och i öppna jämförelser på socialtjänstens områden eller finns med i SBU:s praxisundersökningar. Metodguiden uppdateras kontinuerligt med nya insatser.

Vad baserar sig beskrivningarna på?

Beskrivningarna av insatserna utgår från litteratur på området och har stämts av med metodföreträdarna. Om det saknas litteratur för metoden, helt eller delvis, anges metodföreträdaren som referens.

Vilken kunskap finns det om insatsernas effekter?

Vi uppdaterar löpande kunskapsläget om insatsernas effekter. Om en insats omfattas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller ingår i en svensk systematisk översikt, så länkar vi vidare dit. Om insatsen täcks av en internationell systematisk översikt, så ger vi en svensk sammanfattning av resultaten. För en del insatser finns det inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Detta innebär inte att insatsen saknar effekt utan att det behövs mer forskning.

Vi väljer att presentera resultat från systematiska översikter snarare än enskilda studier, eftersom översikter ger den mest heltäckande och tillförlitliga bilden av kunskapsläget. Systematiska översikter innefattar också en värdering av det vetenskapliga underlagets kvalitet och tillförlitlighet, vilket är viktigt för att kunna bedöma vilka slutsatser som kan dras.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer tas fram utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem som har störst behov. Riktlinjerna ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd på en skala mellan 1 (mycket stark rekommendation) och 10 (mycket svag rekommendation). Rekommendationerna säger också vilka åtgärder som bör undvikas helt (icke-göra) eller som endast bör användas inom ramen för forskning och utveckling (FoU).

Systematiska översikter

En systematisk översikt sammanfattar resultat från flera studier som undersökt en och samma forskningsfråga, exempelvis effekter av en viss insats. Om det är möjligt brukar resultaten från de enskilda studierna vägas samman statistiskt med hjälp av så kallad metaanalys. Termen systematisk översikt beskriver också det strukturerade arbetssätt som används för att söka efter, välja ut, bedöma och sammanfatta relevant forskning i den aktuella frågan.

Arbetet med en översikt genomförs enligt ett protokoll där man i förväg har specificerat hur samtliga arbetsmoment ska genomföras. I ett så kallat PIKUS (population, insats, kontrollgrupp, utfall, studiedesign) definierar man översiktens frågeställning och vilken typ av studier man ska söka efter. Ofta begränsas sökningarna till randomiserade, kontrollerade studier som ger de mest tillförlitliga resultaten. Syftet med arbetssättet är att så systematiskt och transparent som möjligt väga samman resultat från alla relevanta studier som håller acceptabel vetenskaplig kvalitet.

En systematisk översikt ger den mest heltäckande bilden av forskningen på ett visst område vid den tidpunkt som den genomförs. Den systematiska översikten måste därför uppdateras med nya databassökningar och revideras regelbundet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: