IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling)

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på socialekologiska, salutogena, beteendeorienterade och familjesystemiska teorier.

Målgrupp
Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter i familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen.

Syfte

Att minska dysfunktionella beteenden och förbättra familjefunktioner.

Innehåll och genomförande

Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. I vissa fall ingår en färdighetstränare och en skolhandledare.

Tre faser

Behandlingen är indelad i tre faser som kallas engagemangs-undersökningsfasen, beteendeförändringsfasen och generaliseringsfasen.

Engagemangs-undersökningsfasen

Under den första fasen, engagemangs-undersökningsfasen arbetar behandlarna för att uppnå allians med familjen och att formulera mål som ska utmynna i en genomförandeplan som sedan kommer att styra behandlingen. Genomförandeplanen ska kompletteras med en grundlig genomgång av risk- och skyddsfaktorer för den specifika familjen.

Beteendeförändringsfasen

I den andra fasen, beteendeförändringsfasen, fokuserar behandlare och familj på förändringsarbetet i enlighet med målen genom att öka ansvarsfullt beteende och minska negativt beteende.

Generaliseringsfasen

I fas tre, generaliseringsfasen, fokuserar behandlare och familj på att få beteendeförändringarna att hålla över tid.

Omfattning och intensitet

Antalet behandlingstimmar och intensiviteten i behandlingen kan anpassas eftersom behandlingen ska vara intensivast när behovet hos familjen är som störst. Behandlingstiden varierar mellan 6–12 månader.

Utbildning och licens

Humana ger en utbildning i IHF som är tre dagar. Efter utbildningen ingår handledning på telefon en gång per vecka samt ärendehandledning på plats en gång i månaden.

Det krävs certifiering för att använda IHF. Certifieringen måste förnyas vartannat år.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har inte påbörjat arbetet med att söka efter kunskap om insatsens effekter.

Referenser

  • Familjeforum.(2009). Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) manual.
  • Fransson N, Balldin T, Hansson K, Schüller P. Gör behandling någon skill-nad? – en utvärdering av Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF). Socionomen 2009;1:26-36.
Senast uppdaterad: