HAP (Haschavvänjningsprogrammet)

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

Målgrupp
Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte

Att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.

Innehåll och genomförande

Metoden är manualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

Den medicinska fasen inriktar sig på fakta om drogmissbruk. Behandlaren går exempelvis genom fysiska abstinenssymtom och diskuterar anledningar till att klienten missbrukar.

Den psykologiska fasen börjar med en droginventering där man diskuterar vilka droger klienten har missbrukat och när klienten har gjort det. I denna fas ingår även känslomässig bearbetning.

Den sociala fasen är inriktad på tiden efter programmet och man diskuterar hur återfall ska förebyggas.

Omfattning och intensitet

Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner. Samtalen är på cirka 50 minuter och sker enskilt.

Utbildning och licens

För att arbeta med HAP krävs certifiering. Arbetet förutsätter grundläggande kunskaper om narkotika, missbruk, beroende och behandlingsarbete. Det förutsätter dock inte utbildning i MI eller KBT.

Information om utbildning i HAP finns på Cannabishjälpen. De som utbildas bör avsätta tid på sin arbetsplats för att lära sig metoden i praktiken. De bör också delta i det nationella nätverkets arbete och de konferenser som arrangeras en till två gånger per år. Stöd och metodhandledning erbjuds av utbildarna efter den inledande utbildningen.

För den som vill fördjupa kunskaperna efter att ha börjat arbeta med metoden finns en uppdragsutbildning på 7,5 poäng vid Lunds universitet: Beroendelära, prevention och behandling med inriktning mot haschmissbruk.

Kunskap om insatsens effekter

HAP vid behandling av missbruk eller beroende i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård.

Referenser

  • Petrell, B, Blomqvist, J, Lundqvist, T. Ut ur dimman: en uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten, Stadsledningskontoret, Stockholms stad; 2005.
  • Manual till Haschavvändningsprogrammet (HAP).
  • Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: