FFT (Funktionell familjeterapi)

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik. Insatsen utvecklades under 1970-talet av psykolog James Alexander, USA, och används i Sverige sedan 1991.

Målgrupp
Familjer med ungdomar (11–18 år) som har ett utåtagerande beteende, begår brott eller missbrukar.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 år som visar ett utagerande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Det pågår prövningar av FFT för andra grupper, exempelvis vid ungdomsdepression och för yngre barn (8–11 år).

Syfte

Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet är att ungdomens antisociala beteende ska upphöra.

Innehåll och genomförande

Insatsen bygger på systemteori, kommunikationsteori samt beteendeterapeutiska principer. Grundidén växte fram ur empiriska studier som visade på lite stödjande kommunikation och samtidigt mer ifrågasättande och försvarsinställd kommunikation i familjer med normbrytande ungdomar. Insatsen syftar därför till att åstadkomma en mer stödjande kommunikation och mer ömsesidigt samspel inom familjen. I FFT arbetar en terapeut med hela familjen. I arbetet betonas bland annat vikten av att ta personligt ansvar för det man säger, att vara tydlig med vad man säger och vem man riktar sig till.

Andra viktiga principer handlar om att:

  • vara aktiv i sitt lyssnande
  • stämma av om man förstått den andre rätt
  • berätta om egna känslor och reaktioner inför andras beteende.

Terapeuten avbryter när familjemedlemmar hamnar i försvarsinställd kommunikation, och använder sig av ”positiv omformulering” för att minska motstånd och skuldbelägganden inom familjen. Här ger terapeuten alternativa och mer positiva förklaringar till beteenden som upplevs som problematiska av någon i familjen, exempelvis att ilska kan betyda förlust eller saknad, eller att tjat är ett sätt att visa att man är engagerad och bryr sig. Insatsen är strukturerad med mål för varje session. Den kan användas hemma hos familjen, på kliniker och på ungdomsinstitutioner.

Omfattning och intensitet

Vanligen mellan åtta och tolv terapitimmar men upp till trettio timmar förekommer.

Utbildning och licens

Stiftelsen Funktionell Familjeterapi ger utbildning, handledning och certifiering i metoden. Information finns på FFT Sveriges webbplats. Det finns inga formella krav för att utbildas i FFT men relevant grundutbildning förordas. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

FFT för användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika ingår i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

FFT vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år

Systematiska översikter

Socialstyrelsens rapport Insatser för unga lagöverträdare - En systematisk sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet är en sammanställning som gäller systematiska översikter av familjebaserade insatser för unga lagöverträdare, bland annat FFT.

FFT ingår i flera systematiska översikter som har studerat effekter av flera metoder samtidigt, men där FFT inte går att urskilja som en egen insats. I nuläget pågår arbete med en systematisk översikt av FFT inom Campbell Collaboration. När den publiceras sammanfattar vi resultaten här.

Det finns två svenska studier av FFT (Hansson m fl., 2000 och 2004).

Läs mer om hur man värderar studiers kvalitet på Kunskapsguiden.se

Referenser

  • Alexander JF, Parsons BV. Short-term behavioral intervention with delinquent families: Impact on family process and recidivism. Journal of Abnormal Psychology. 1973; 81: 219–25.
  • Hansson K. Familjeterapi vid ungdomsasocialitet. I Familjebehandling på goda grunder: En forskningsbaserad översikt. Stockholm: Förlagshuset Gothia; 2004. p. 134–73.
  • Hansson K, Cederblad M, Höök B. Funktionell Familjeterapi - en behandlingsmetod vid ungdomskriminalitet. Socialvetenskaplig tidskrift. 2000; 7: 231-43.
  • Hansson K, Johansson P, Drott-Englén G, Benderix Y. Funktionell familjeterapi i barnpsykiatrisk praxis: Om behandling av ungdomskriminalitet utanför universitetsforskningen. Nordisk Psykologi. 2004; 56: 304-320.
Senast uppdaterad: