Fallförebyggande insatser för äldre

Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet och även dödsfall. Fallförebyggande insatser kan riktas till enskilda äldre och till de personalgrupper som möter äldre i sitt arbete.

Målgrupp
Äldre personer med förhöjd risk att ramla på grund av sin ålder.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Äldre personer som på grund av sin ålder löper förhöjd risk för att falla.

Syfte

Att minska antalet fall och fallskador.

Innehåll och genomförande

Fallförebyggande insatser utgörs dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, och dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre. Insatser till personal är exempelvis utbildning i fallriskbedömning och hur man minskar risker hemma hos de äldre. Det finns bedömningsmetoder att tillgå för fallriskbedömning av äldre i flera olika sammanhang, exempelvis inom primärvård, på sjukhus och i särskilda boenden.

Bedömningarna baseras bland annat på om personen:

 • har fallit tidigare
 • använder flera olika läkemedel
 • har problem med balansen av något skäl
 • har nedsatt muskelstyrka.

Även checklistor för bedömning av risker i hemmet har utvecklats. Där tittar man på faktorer som ökar fallrisken såväl inomhus som utomhus. Inomhus kan det till exempel handla om dålig framkomlighet, hala golv och avsaknad av stödjande handtag. Utomhus kan det handla om ojämnheter utanför entrén och avsaknad av halkskydd i trappan.

Bland de individanpassade insatserna för enskilda äldre finns exempelvis:

 • information om och hjälp till fysisk träning
 • höftskyddsbyxor, halkskydd
 • synkontroll och vidarehänvisning vid behov
 • hjälp med anskaffning och underhåll av tekniska hjälpmedel
 • hjälp med att minska risker i hemmiljön.

Multifaktoriella insatser involverar flera åtgärder. En del är multidisciplinära åtgärder som involverar flera yrkesgrupper.

Omfattning och intensitet

Varierar mellan insatser.

Utbildning och licens

Berörda yrkesgrupper är personal inom vård, omsorg och socialtjänst såsom sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och biståndshandläggare. Flera svenska verksamheter har tagit fram handledning för genomförande och dokumentation av sitt arbete för att förebygga fall.

Kunskap om insatsens effekter

För äldre med demenssjukdom i särskilt boende rekommenderas multifaktoriella (flera samtidiga) insatser mycket starkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

När det gäller att förebygga fall bland äldre som bor kvar i hemmet har Cochrane Collaboration sammanställt resultat av forskning i en systematisk översikt.

SBU har kommenterat Gillespies kunskapsöversikt” i Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre

Referenser

 • Gillespie, L.D., Robertson, M.C., Gillespie, W.J., Sherrington, C., Gates, S., Clemson, L.M., et al. Lamb SE. (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 9.
 • Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, Räddningsverket. (2007). Systematiskt arbete för äldres säkerhet. Om fall, trafikolyckor och bränder. Stockholm: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: