CRA & A-CRA (Community Reinforcement Approach & Adolescent community reinforcement approach)

Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

A-CRA är ungdomsversionen av CRA och i den involveras vårdnadsha-varen i behandlingen. Målgruppen för A-CRA är 13-24 år.

Målgrupp
Personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Personer (vuxna och ungdomar) med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Syfte

Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar.

Innehåll och genomförande

Behandlingen sker huvudsakligen utanför terapirummet och är uttalat praktisk till sin karaktär. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

Terapeuten och patienten kartlägger vad som utlöser missbruk och vilka konsekvenser missbruket har. De undersöker också under vilka förhållanden patienten är drogfri och konsekvenserna av det. Individen ska utföra aktiviteter i närvaro av naturliga förstärkare i samhället. Det innebär att komma igång med arbete eller studier och sociala aktiviteter och att med stöd av närstående öka frekvensen av andra meningsfulla aktiviteter. Bestraffning undviks och motiverande samtal integreras för att understryka individens ansvar och valfrihet.

CRA innehåller flera tekniker och procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. De huvudsakliga strategierna är självkontrollträning, problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning, särskilt ”tacka-nej-färdigheter”, och återfallsprevention.

Omfattning och intensitet

Terapin kan omfatta cirka tolv sessioner under en tremånadersperiod men också väsentligt färre. Varje session varar högst en timme. Efter dessa sessioner kan några glesa ”boostersessioner” ges under cirka nio månader.

Utbildning och licens

Det finns inga restriktioner eller någon licens för att bedriva CRA i Sverige. En utbildning på cirka tre dagar med efterföljande handledning ges på ett par ställen i Sverige. Utbildningen förutsätter grundläggande kliniska färdigheter och kompetens i kognitiv beteendeterapi.

Metodföreträdare och certifierade utbildare i USA finns på Chestnut Health Systems.
Certifierade utbildare och som använder originalmanualen för CRA och A-CRA i Sverige är ACRA Sverige och Izi Learning By Doing.

Annan utbildning finns också bland annat hos:

Kunskap om insatsens effekter

CRA och A-CRA ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

CRA vid missbruk eller beroende av alkohol i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

CRA vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

CRA vid missbruk eller beroende av opiater i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

SBU konstaterar i en utvärdering att A-CRA (inklusive case manager) minskar risken för återfall i bruk av marijuana jämfört med vanligt förekommande alternativ, men det vetenskapliga underlaget är begränsat och det behövs fler primärstudier.

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård

Referenser

  • Magoulias, E. & Forsberg, L. (2005). Community Reinforcement Approach CRA. Stockholm. Statens institutionsstyrelse.
  • Meyers, R. J. & Smith, J. E. (1995). Clinical Guide to Alcohol Treatment. The Community Reinforcement Approach. New York. The Guilford Press.
  • Meyers, R.J. & Miller, W.R.(Ed:s) (2001). A Community Reinforcement Apoproach to Addiction Treatment. Cambridge. Cambridge University Press.
Senast uppdaterad:
Publicerad: