Sök i metodguiden för socialt arbete

I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.
Sök bland 120 bedömningsmetoder och insatser
Filtrera
Status
Status
Status
Kalenderhändelser
5–15-formuläretBarn och ungdomar (5–15 år)Beskrivning
ABC (The Attachment and Biobehavioral Catch-up)Föräldrar eller omsorgspersoner (familjehemsföräldrar och adoptivföräldrar) samt barn 6–48 månader där det finns ett behov av att stärka anknytningenBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)Unga personer med missbruk och sociala problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)Vuxna personer och ungdomarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Alcohol-EPersoner med identifierade alkoholproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ART (Aggression Replacement Training)Aggressiva och normbrytande ungdomar (12–20 år)Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ASI (Addiction Severity Index)Vuxna med missbruksproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ATV (Alternativ till våld)Personer som har utövat fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller latent våld i en nära relationBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AVI–R2 (Alkoholvaneinventoriet)Patienter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som har identifierade alkoholproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BAS (Behov av stöd)Personer som ansöker om äldreomsorg eller är föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatserBeskrivning
BDI (Becks Depression Inventory)Vuxna med psykisk funktionsnedsättningBeskrivning
Beardslee's familjeinterventionFamiljer med barn (8–15 år) där en förälder behandlas för depressionBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Becks UngdomsskalorUngdomar (7–18 år)Beskrivning
Bekymringssamtal – orossamtalFamiljer med ungdomar där det finns en oro för kriminalitet eller där den unge är misstänkt för brottBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BEP (Brukarenkät psykiska funktionshinder)Brukare i vård- och omsorgsverksamheter som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättningBeskrivning
Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättningBrukare med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhetBeskrivning
BOF (Barnorienterad familjeterapi)Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjerBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Bostad förstPersoner som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem)Familjehem, jourhem, släktinghem och nätverkshemBeskrivning
BSFT (Kort strategisk familjeterapi)Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CAGEKan användas på de flesta målgrupperBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CAN-S (Camberwell Assessment of Need)Alla undantaget vuxna med psykisk utvecklingsstörning eller intellektuellt funktionshinder samt barnBeskrivning
CAN-Ä (Camberwell Assessment of Need)Äldre med psykisk funktionsnedsättningBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Case managementVuxna med allvarliga psykiska funktionsnedsättningarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CBCL (Child Behaviour Check List)Barn (1,5–18 år) med psykiska problemBeskrivning
ChASE: Ungas röster (Child and Adolescent Service Experience)Barn och ungdomar (13–18 år) som deltar i öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsaBeskrivning
COAT (Carers Outcome Agreement Tool)Anhöriga till äldreBeskrivning
ConnectFöräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8–18 årBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
COPE (Community Parent Education)Föräldrar med barn (3–12 år) som upplever att de har behov av stöd i sitt föräldraskapBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
COPM (Canadian Occupational Performance Measure)Barn och vuxna med funktionshinderBeskrivning
CRA (Community Reinforcement Approach)Personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DBT (Dialektisk beteendeterapi)Självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabil personlighetsstörningBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
De otroliga årenFöräldrar till barn (3–8 år) som har beteendeproblem eller känslomässiga problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DOK (Dokumentationssystem inom missbrukarvården)Klienter i missbrukarvårdBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)Personer som är aktuella i verksamheter som socialtjänst, primärvård och kriminalvårdBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test)Personer med identifierade narkotikaproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Ersta Vändpunktens barnprogramBarn i familjer där någon är beroende av alkohol eller drogerBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ESTER bedömningBarn och ungdomar (0–18 år)Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ESTER screeningBarn och ungdomar (0–18 år)Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Ett nytt vägvalUngdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Ett självständigt liv, ESLPersoner med schizofreni och schizofreniliknande tillståndBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Fallförebyggande insatser för äldreÄldre personer med förhöjd risk att ramla på grund av sin ålderBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FamiljehemsvinjetterFamiljer som vill ta uppdrag som familjehem eller jourhemBeskrivning
FamiljerådslagFamiljer med barn (0–18 år) som är aktuella för barnavårdsutredning i socialtjänstenBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Family Check-up (FCU)Föräldrar med barn mellan 2-17 år med beteendeproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FC (Faciliterad kommunikation)Barn, unga och vuxna med avsaknad av kommunikativt talBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FCS (Familjeklimat)Barn över 11 år och vuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FFT (Funktionell familjeterapi)Familjer med ungdomar (11–18 år) som har ett utåtagerande beteende, begår brott eller missbrukarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FIA – förutsättningar inför arbeteArbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i cirka fem månader eller merBeskrivning
FREDAVuxna utsatta för våld i nära relationBeskrivning
Förebyggande hembesök hos äldrePersoner (75 år och äldre) som bor i eget boende utan hemtjänstBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Förstärkt Komet för föräldrar med barn (3–11 år)Föräldrar till barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn och har svårt att delta i vanliga KometBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
FöräldrastegenFöräldrar till barn (13–17 år) som riskerar att utveckla normbrytande beteende och missbrukBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
GBS-skalan (Gottfries-Bråne-Steen-skalan)Patienter med misstänkt demenssjukdomBeskrivning
GDS 20 (Geriatric Depression Scale)Äldre personer med misstänkt depressionBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
HAP (Haschavvänjningsprogrammet)Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabisBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment)Föräldrar och barn (3–10 år)Beskrivning
HUT (Hästunderstödd terapi, ridterapi)Barn och vuxna med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, Ungdomar med beteendeproblem eller psykisk ohälsaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
IAS (Intervju om anknytningsstil)Familjer som är aktuella för adoptioner, utredningar kring omsorgssvikt, rekrytering av familjehemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Icke-våldsgruppMän som har utövat fysiskt, psykiskt, materiellt, sexualiserat eller latent våld i nära relationer och som själva önskar gå i gruppbehandlingBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling)Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivåBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Individanpassat stöd till arbeteVuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbeteBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
IPT-K (Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning)Personer med kognitiva funktionsnedsättningarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
IVINPersoner som har utövat främst lindrigare former av psykiskt och så kallat situationsbundet våld i en nära relationBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Jag tycker jag ärBarn och ungdomar som går i grundskolanBeskrivning
Katz' ADL-indexPersoner med funktionsnedsättningBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
KBT (Kognitiv beteendeterapi)Användningen är inte begränsad till någon speciell målgruppBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
KIBB Kognitiv Integrerad Behandling vid BarnmisshandelFöräldrar och barn i åldrarna 3–17 tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelsBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Kids' ClubBarn mellan 6 och 12 år som har upplevt våld i familjen och deras våldsutsatta förälderBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Komet för föräldrar med barn 3–11 årFöräldrar med barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikter med sitt barnBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MAPS (Monitoring Area and Phase System)Ungdomar och vuxna i missbruksvårdBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Marte meoFöräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med de personer som de ansvarar förBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MBT (Mentaliseringsbaserad terapi)Vuxna med personlighetssyndrom, med eller utan samsjuklighet. Barn och ungdomar med självskadebeteende, låg impulskontroll eller svårigheter med affektregleringBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MDFT (Multidimensional Family Therapy)Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Medling vid brottLagöverträdare (under 21 år) och berörda brottsofferBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MET (Motivational Enhancement Therapy)Vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk eller alkoholberoendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MI (Motiverande samtal)Personer i rådgivning och behandling för exempelvis alkohol, tobak, kost och motionBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MiljöterapiPersoner i institutionsvård, psykiatri, ungdomsvård, dagverksamhet för missbruksbehandling och omsorg om personer med funktionsnedsättningBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview)VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcolism Screening Test)Kan användas på de flesta målgrupperBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MMSE, MMT (Mini Mental State Examination, Mini Mental Test)Personer med sviktande kognitiv statusBeskrivning
MPV (Möta pappor/föräldrar med våldsproblematik)Föräldrar som utövar våld mot sin partner, och därmed exponerar sitt barn för våld, eller som utövar våld direkt mot barnetBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MST (Multisystemisk terapi)Familjer med ungdomar (12–17 år) med allvarliga sociala, känslomässiga eller utåtagerande problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
MultifunCUngdomar (14–18 år) med beteendeproblem och hög risk för återfall i antisocialt beteendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
NODS (National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling)Ungdomar, VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Nya KälvestenintervjunFamiljer som vill ta familjehemsuppdrag eller ansöker om att bli adoptivföräldrarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ORS – Skattning av förändringVuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandlingBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
PartnerkontaktVuxna som utsatts för våldBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
PATRIARKPopulationer där det finns en misstänkt eller känd historia av hedersrelaterat våldBeskrivning
PGSI (Problem Gambling Severity Index)Vuxna personer och ungdomarHänvisning till kunskapsunderlag
PPGM (Problem and Pathological Gambling Measure)Ungdomar, VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Predov (Preventing domestic violence)Ungdomar och vuxna som har utövat psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld mot närståendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Project SupportVåldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Psykodynamisk psykoterapiAnvändningen är inte begränsad till någon speciell målgruppBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
RAI (Resident Assessment Instrument)Vuxna och äldre personer med behov av långvarig vård och omsorgBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
REPULSEBarn, unga och vuxna, från 5 år och uppåt, med svårigheter i känsloreglering, impulskontroll, problemlösning och sociala färdigheterBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Samtal om våldVuxna personer som utövar så kallat situationsbundet våld i en nära relationBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide)VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)Ungdomar (12–18 år)Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SCANVuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Scared StraightUngdomarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders)Vuxna och ungdomar som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SCL 90 (Symptoms Checklist)Personer över 13 årBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire)Barn och ungdomar (3–16 år)Beskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SinnemestringPersoner som utövar verbal aggression eller fysiskt, sexuellt eller materiellt våld mot sin partner eller annan familjemedlemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
SRS – Skattning av samtalVuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandlingBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Stödinsatser till anhöriga till demenssjukaPersoner som vårdar en anhörig eller närstående med demenssjukdomBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Särskilt kvalificerad kontaktperson (Mentorskap)Barn och ungdomar som löper en förhöjd risk att utveckla missbruk eller kriminellt beteendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TeckenekonomiAnvändningen är inte begränsad till någon speciell målgruppBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TejpingBarn och vuxna med psykisk eller fysisk funktionsnedsättningBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TFCO (Treatment Foster Care Oregon)Ungdomar (12–17 år) med allvarliga beteendeproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TLFB (Timeline Follow-Back)Ungdomar och vuxna som konsumerar alkohol och/eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Tolvstegsbehandling enligt MinnesotamodellenPersoner med alkohol- eller narkotikaberoendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
TrappanmodellenBarn (4 år och äldre) som bevittnat våld inom familjenBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Triple P (Positive Parenting Program)Familjer med barn (0–16 år) som upplever problem med sina barns utveckling eller beteendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
UngDOKUnga personer med missbruk och sociala problemBeskrivning
Vårdhund för personer i särskilt boendeÄldre personer som bor i särskilt boendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0)Ungdomar 12-18 år som har begått kriminella handlingar eller uppvisat annat normbrytande beteendeBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ÅterfallspreventionUngdomar och vuxna med beroendeproblem som rör alkohol, narkotika, läkemedel, tobak eller spelBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag