Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att se till att välfärdsteknik både införs och används enligt de regler och kriterier som finns för God vård och omsorg.

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdstekniken ska utgå från kriterierna för God vård och omsorg. De kriterierna innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

Socialstyrelsen har i uppdrag att bidra till att välfärdsteknik införs och används enligt regelverket. Det gör vi genom att ta fram utbildningar, göra uppföljningar och analyser samt att producera stödmaterial när det gäller etiska och juridiska frågor.

Vad räknas som välfärdsteknik?

Digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, medicinpåminnare, gps-larm, är några exempel på välfärdsteknik som på olika sätt kan för-bättra livskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Brukare och patienter kan få välfärdsteknik som bistånd, genom förskrivning som hjälpmedel eller köpa dem själv på konsument-marknaden. Målet är att äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva aktiva, trygga och självständiga liv så länge som möjligt. I vår utbildning E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten kan du lära dig mer om välfärdsteknik.

Läget i kommunerna idag

Socialstyrelsen följer varje år upp hur det går med kommunernas arbete med välfärdsteknik. E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021 är den senaste rapporten.

Med Jämförelseverktyget kan du själv se hur kommunerna har utvecklat e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Fler rapporter kan du söka efter bland våra publikationer.

Senast uppdaterad:
Publicerad: