Vårdförlopp

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bistå Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras arbete med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp baserade på bästa tillgängliga kunskap.

Sammanhållna vårdförlopp är ett viktigt steg i utvecklingen mot en jämlik, effektiv och personcentrerad vård. Ett vårdbehov kan idag bedömas olika på olika vårdinstanser. Med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp blir arbetet dels enklare och tydligare för personalen, dels tryggare för patienten.

I Socialstyrelsens och SKR:s  gemensamma arbete ingår att stödja regionerna att ta fram vårdförlopp. I arbetet ingår att identifiera och beskriva hur information kan struktureras och uttryckas på ett enhetligt sätt med hjälp av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

Målet är att ta fram nationella informationsmängder för vårdens dokumentation kring en patient och områden som  prevention, utredning, behandling och uppföljning. Socialstyrelsen ska också bistå SKR med användarstöd och utbildningsinsatser inom nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

Arbetet är prioriterat i Vision e-hälsa 2025. Målbilden är att information ska kunna dokumenteras på ett strukturerat sätt en enda gång och att dokumentationen sedan ska kunna återanvändas även för områden som uppföljning, analys och statistik.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. En delredovisning har lämnats den 30 september 2020.

 

Här finner du delredovisningen som lämnades till regeringen den 30 september 2020.

 

Publicerad: