Nationella informationsmängder

Nationella informationsmängder, NIM, beskriver hur informationen bör dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt. NIM gör att flertalet kommunikationsformat kan användas för att utbyta informationen med bibehållen innebörd, oberoende av vald teknik och teknisk standard.

Idag lagras information om en individ ofta i olika informationssystem vilket kan försvåra för organisationer och exempelvis sjukhus att dela data med varandra. För att information gällande en individ ska kunna användas i olika system behövs entydighet och att den betyder samma sak för var och en som ska tolka den.

För att informationen ska kunna återanvändas utan att mening och sammanhang går förlorat, behövs gemensamma standardiserade beskrivningar av hur olika typer av information ska dokumenteras. Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram dessa beskrivningar av information som ska kunna används i flera processer, vi kallar dem nationella informationsmängder (NIM).

Vad är en nationell informationsmängd?

En NIM beskriver en sammanhållen enhetlig struktur för information som behöver vara tillgänglig i flera sammanhang, såsom till exempel information om kroppslängd eller tobaksbruk. En NIM utgår från nationell informationsstruktur (NI), Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank. Den beskriver och åskådliggör hur information som måste kunna tolkas enhetligt när den återanvänds, kan dokumenteras strukturerat. En NIM är en ”beståndsdel” som kan användas i nationella, regionala och lokala tillämpningar, då exempelvis information inom ett avgränsat kliniskt område specificeras. Syftet med framtagandet av NIM:ar är att möjliggöra säker återanvändning av information kring en individs vård och omsorg såväl som uppföljning, kvalitetssäkring och statistik. NIM:ar möjliggör återanvändning av information som behöver vara tillgängliga i flera syften, såsom information om överkänslighet, nuvarande medicinering eller vitalparametrar.

Syfte

Avsikten med nationella informationsmängder är att de kan fungera som en gemensam referens som kan återanvändas inom och mellan olika informationsmiljöer. NIM:arna kan överbrygga barriärerna som it-stöden tidvis stöter på och kan användas för att skicka information mellan sig utan att förlora informationens innebörd. Syftet med de nationella informationsmängderna är inte att beskriva eller styra hur den underliggande databasstrukturen ser ut eller ska fungera. NIM:arna beskriver hur informationen bör dokumenteras strukturerat och entydigt, vilket möjliggör att flertalet kommunikationsformat kan användas för att utbyta informationen med bibehållen innebörd, oberoende av vald teknik och teknisk standard.

Internationellt samarbete

Arbetet med nationella informationsmängder är inspirerat och utgår delvis från det arbete som pågår i USA samt Nederländerna och Belgien. Socialstyrelsen har dialog och samarbeten med Nictiz och Snomed CT international i dessa frågor. NIM:ar kommer att kunna ligga till grund för arbete som behöver ske på internationell nivå. Exempelvis kommer de kunna fungera som en grund vid utvecklingen av FHIR profiler. Oavsett vilken teknisk standard kan NIM:ar utgöra grunden vid fortsatt arbete med standardisering.

 

Nationella informationsmängder
På webbplatsen Nationell informationsstruktur, NI, visas NIM:arna på ett överskådligt sätt och du kan utforska innehållet. Nationella informationsmängder publiceras löpande under året.
Publicerad: