Enhetlig begreppsanvändning inom läkemedelsområdet

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 2018 till 2020 utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet har innefattat att ta fram och kvalitetssäkra definitioner i termbanken, att ta fram en begreppsmodell utifrån nationell informationsstruktur och att ta fram kodverk för administreringssätt och dosenhet som urval ur Snomed CT.

Regeringsuppdraget

Uppdraget syftar till enhetlig begreppsanvändning inom läkemedelsområdet och bidrar till att säkerställa ett standardiserat innehåll i dokumentationen. Utgångspunkten i uppdraget är Socialstyrelsen krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras enlig Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Hänsyn har också tagits till de behov som finns i samband med införandet av en nationell läkemedelslista. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen haft ett nära samarbete med E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SKR och Inera.

Rapport 2020
Tillhörande dokument
Slutrapport 2019
Delrapport 2018

Strukturerade begrepp och koder

Administreringssätt och dosenhet

Kodverken för administreringssätt och dosenhet består av begrepp för

Ordinationsorsak

Ordinationsorsak är en uppgift som enligt gällande föreskrifter ska dokumenteras vid läkemedelsordination och som även kommer ingå i den nationella läkemedelslistan.

Läs mer om Socialstyrelsens uppdrag om nationell källa för ordinationsorsak

Senast uppdaterad:
Publicerad: