Enhetlig begreppsanvändning inom läkemedelsområdet

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet har innefattat att ta fram och kvalitetssäkra definitioner i termbanken, att ta fram en begreppsmodell utifrån nationell informationsstruktur och att ta kodverk för administreringssätt och dosenhet som urval ur Snomed CT.

Regeringsuppdraget

Uppdraget startade 2018 och rapporterades till socialdepartementet i december 2019. Utgångspunkten i uppdraget var Socialstyrelsen krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras enlig Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Hänsyn har också tagits till de behov som finns i samband med införandet av en nationell läkemedelslista. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen haft ett nära samarbete med E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SKR och Inera.

Arbetet fortsätter under 2020.

Slutrapport 2019
Delrapport 2018

Strukturerade begrepp och koder

Administreringssätt och dosenhet

Kodverken för administreringssätt består av begrepp för

Ett kodverk för dosenheter har också tagits fram.

Ordinationsorsak

Ordinationsorsak är en uppgift som enligt gällande föreskrifter ska dokumenteras vid läkemedelsordination och som även kommer ingå i den nationella läkemedelslistan.

Läs mer om Socialstyrelsens uppdrag om nationell källa för ordinationsorsak

Publicerad: