Standardiserad dokumentation för en bättre cancervård

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. Uppdraget är en del i regeringens satsning på en bättre cancervård.

Utmärkande för en standardiserad dokumentation är att den ska fungera som utgångspunkt för både vård och stöd samt behandling av varje enskild individ. Den fungerar som ett underlag för patienten att ta ställning till och den gör det möjligt att följa upp grupper av patienter på olika nivåer. Dokumentationen ska också vara tillräckligt bra för att kunna fungera som ett underlag för forskning eller för att göra en juridisk bedömning av den enskilda vårdprocessen.

Utgångspunkten för arbetet är cancervårdens behov. Därför ska arbetet utformas på ett sådant sätt så att det kan ligga till grund för fortsatt utveckling av standardiserad dokumentation inom hälso- och sjukvården.

I uppdraget ingår följande delmål:

  1. Gemensamma informationsbehov inom cancerområdet är kartlagda och identifierade.
  2. Ett antal nationella informationsmängder är framtagna utifrån cancervårdens behov.
  3. Användbarheten är utredd genom tillämpning på ett antal cancerdiagnoser.
  4. En utredning är gjord om, och/eller hur, de nationella informationsmängderna kan användas i till exempel riktlinjer/vårdprogram.
  5. Användarstöd och utbildningsinsatser ska utformas. En beskrivning är framtagen över hur verksamheterna själva ska kunna fortsätta sitt utvecklingsarbete.
  6. En plan finns för fortsatt utveckling av nationella informationsmängder samt hur resultatet ska förvaltas och tillgängliggöras.

Läs mer i delrapporten som publicerades den 30 juni 2020.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.

Senast uppdaterad:
Publicerad: