Pågående terminologiarbeten

På denna sida finns samlad information över pågående projekt som ska leda till att nya begrepp och termer publiceras i Socialstyrelsens termbank.

Flerfunktionsnedsättning

Socialstyrelsen får många frågor om definitionen av flerfunktionsnedsättning. Det finns i nuläget inte någon etablerad definition av begreppet. Oklarheten försvårar för forskning och statistik och är ett problem när man vill ta fram nationella och lokala vårdprogram och kunskapsstöd. Patienter, anhöriga och vårdpersonal använder ibland flera funktionsnedsättningar synonymt med flerfunktionsnedsättning. Men står uttrycken verkligen för samma sak? En terminologiutredning har initierats för att reda ut begreppen. Resultatet kommer så småningom att publiceras i termbanken.

Socialstyrelsens termbank
Webbplatsen termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Kontakt

Terminologi
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: