Pågående terminologiarbeten

På denna sida finns samlad information över pågående projekt som ska leda till att nya begrepp och termer publiceras i Socialstyrelsens termbank.

Katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsen fick den 1 april 2021 tre regeringsuppdrag rörande krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar. De tre uppdragen har beröring med varandra, och en uppdelning av uppdragen har resulterat i sammanlagt sju projekt.

I det första regeringsuppdraget, RU 1- Prioriteringsprinciper (Dnr 10.1–13097/2021), ska Socialstyrelsen utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig S2021/02920 (delvis). I arbetet ingår att ta fram en definition av begreppet katastrofmedicinsk beredskap, vilket kommer att omhändertas inom terminologiprojektet RU 1 Definition katastrofmedicinsk beredskap.

Terminologiprojektet har följande mål:

  • ta fram en definition av begreppet katastrofmedicinsk beredskap
  • identifiera och hantera begrepp som är i behov av definitioner i de andra projekten inom samma regeringsuppdrag, eller har beröring med katastrofmedicinsk beredskap.

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet 2021

Den 1 maj 2021 börjar lagen om Nationell läkemedelslista (NLL) att gälla. Med NLL ska vård, apotek och patienten själv få tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Regeringen har de senaste åren gett flera myndigheter olika uppdrag relaterade till NLL. Årets uppdrag (2021) anger att Socialstyrelsen ska fortsätta utreda termer och begrepp inom läkemedelsområdet inför driftsättningen av NLL.

Socialstyrelsens termbank
Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.

Kontakt

Terminologi
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: