Terminologi

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetet är en del i strategin Nationell eHälsa.

Terminologiarbete behövs när det råder olika uppfattningar om ett begrepps innebörd. Med hjälp av tydliga definitioner undviks onödiga missförstånd och diskussioner. Genom en enhetlig metod och process för terminologiarbete är Socialstyrelsens mål att nationellt överenskomna termer och definitioner ska användas i det praktiska vård- och omsorgsarbetet, i den officiella statistiken samt i forskning och utveckling. Gemensamma definitioner av begrepp är en grundförutsättning för att kunna jämföra olika verksamheters kvalitet, effektivitet och kostnader.

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer i samarbete mellan terminolog och sakkunniga. Begreppen har sedan förankrats hos kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. När begreppen är publicerade rekommenderas de för användning inom fackområdet vård och omsorg.

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.
Handledning

Kontakt

Terminologi
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: