Nationell e-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner, Famna och Vårdföretagarna tog gemensamt fram beskrivningen av begreppet e-hälsa år 2016. Den grundar sig på WHO:s beskrivning av Hälsa.

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025. Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är det framförallt insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025:

  • Regelverk
  • Enhetligare begreppsanvändning
  • Standarder

Socialstyrelsen bidrar i insatsområdet enhetligare begreppsanvändning som ordförande och med Gemensam informationsstruktur som myndigheten förvaltar och vidareutvecklar. Myndigheten deltar också aktivt i övriga insatsområden samt det övergripande området uppföljning.

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur

Nedan listas alla användarstöd i olika former.

Nationell informationsstruktur
På webbplatsen Nationell informationsstruktur (NI) visas NI-modellerna på ett överskådligt sätt och du kan utforska innehållet. Utredda begreppsområden publiceras löpande under året.
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Socialstyrelsens termbank
Webbplatsen termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.
Databas med klassifikationer
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.
Klassifikationsdatabaser (API:er)
Med webbplatsen Web API genomför Socialstyrelsen ett försök att genom API:er tillhandahålla myndighetens hälsorelaterade klassifikationer och kodverk för nedladdning eller anrop.
Digital verksamhetsutveckling i vården
En webbplats för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och sjukvården. Målgruppen för utbildningen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.
Webbverktyg – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Med hjälp av webbverktyget kan du ta del av utvecklingen av digitaliseringen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Verktyget riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän men även till myndigheter, forskare, organisationer och andra som är intresserade av ämnet.
Senast uppdaterad:
Publicerad: