Syfte och användningsområde för KSI

Vad är syftet med KSI?

KSI har utvecklats för flera olika syften

  • Skapa ett gemensamt språk för att benämna och beskriva aktiviteter och insatser inom i socialtjänsten
  • Öka rättssäkerheten för den enskilde genom tydligare beskrivning av de aktiviteter och insatser som ingår i utredning, beslut, genomförande och uppföljning
  • Möjliggöra jämförelse av aktiviteter och insatser mellan verksamheter över tid
  • Skapa ett systematiskt kodschema för dokumentationssystem.

Hur kan KSI användas?

KSI kan användas för att på ett entydigt och enhetligt sätt beskriva insatser och aktiviteter i socialtjänstens primärdokumentation för ovanstående områden. Information som dokumenterats kan behöva delas mellan olika verksamheter för att underlätta vården och omsorgen för den enskilde. Det är här som KSI, med sina unika begrepp och koder, kan användas i dokumentationssystemen för att på så sätt dela och återanvända information om aktiviteter.

När kodschemat finns tillgängligt i bakgrunden kan information om aktiviteter hanteras och utbytas på ett enkelt sätt med bibehållen benämning och betydelse, utan att den som dokumenterar behöver kunna, eller känna till, koderna. Om informationen kan åter-användas och överföras digitalt minskar också behovet av att dokumentera samma sak flera gånger.

Delandet av information förutsätter naturligtvis att det juridiska regelverket medger detta. I dag finns till exempel sekretessbestämmelser som kan vara ett hinder för att dela information.

Enklare att planera verksamheterna

Om aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det lättare att planera verksamheterna utifrån det faktiska behovet av olika aktiviteter och insatser, samt behov av resurser och kompetenser. För att öka kunskapen om nyttan med olika aktiviteter och insatser inom socialtjänsten kan KSI användas för att skapa underlag till evidensbaserad praktik och forskning. Detta görs genom att klassifikationen ger en grund för att systematiskt dokumentera och analysera resultat, och vilka aktiviteter och insatser som lett till resultatet.

När aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det också lättare att sammanställa och rapportera in till öppna jämförelser och nationell statistik.

Databas med klassifikationer för KSI
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer inom socialtjänstens insatser och aktiviteter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: