Mer om KSI

Klassifiktionen socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI) erbjuder ett gemensamt språk för att beskriva och strukturerat dokumentera utredande och uppföljande, individstödjande samt administrativa aktiviteter på ett entydigt och enhetligt sätt.

Begreppet hälsa

Begreppet hälsa är centralt i KSI. I Socialstyrelsens termbank är hälsa definierat som ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” (vilket baseras på WHO:s definition). WHO:s internationella Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kan användas för att beskriva behov och följa resultat utifrån hälsa. ICF kompletterar därmed KSI som innehåller insatser och aktiviteter inom socialtjänsten för att bland annat utreda, bibehålla eller förbättra hälsa.

KSI:s referensram

KSI hämtar sin referensram från International Classification of Health Interventions (ICHI) som WHO håller på att utveckla.

En aktivitet beskrivs utifrån de tre axlarna:

 • vad är inriktningen för aktiviteten, dvs. till vad riktas aktiviteten (såsom aktivitet, delaktighet, kroppsfunktioner, omgivningsfaktorer samt beteende och vanor)
 • vilken typ av agerande det är (exempelvis bedömning, observation, manualbaserat test eller samtal, utredande samtal, råd eller information, färdighetsträning, praktiskt stöd, emotionellt stöd eller stödjande samtal) 
 • vilken metod, teknik, tillvägagångssätt, urval med mera som används för att utföra aktiviteten.

Vad innebär det att KSI är en klassifikation?

KSI är en ”klassifikation”, vilket betyder att den har till syfte att göra det lättare att jämföra och sammanställa information genom att erbjuda en systematik för att gruppera, indela eller inordna företeelser i olika klasser och kategorier.

Generellt kan man säga att klassifikationer:

 • innehåller ett kodsystem
 • har kategorier som innefattar och utesluter olika företeelser
 • ger en systematik för att gruppera information som ska användas i uppföljning och statistik.

KSI består av:

 • en hierarkisk struktur (ger möjlighet att använda olika detaljeringsnivåer)
 • koder för aktiviteter
 • benämningar på aktiviteter
 • textuella beskrivningar av aktiviteter
 • innefattar (ger vägledning om vad som ingår i denna aktivitet)
 • utesluter (ger vägledning om vad som inte ingår i denna kategori, och beskriver i vilken annan kategori det finns)
 • andra specificerade eller ospecificerade aktiviteter.

KSI innehåller däremot inte:

 • beskrivningar av hälsa eller funktionstillstånd som är orsaken till aktiviteterna (som kan beskrivas med ICF)
 • information om vem (inklusive roll) som planerar, beslutar, utför och avslutar aktiviteterna
 • information om var aktiviteterna utförs
 • information om frekvens, tidpunkt eller omfattning i tid
 • aktiviteternas resultat (som kan beskrivas med ICF).
Databas med klassifikationer för KSI
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer inom socialtjänstens insatser och aktiviteter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: