Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU, LVM och föräldrabalken.

KSI 2017

Socialstyrelsen har genomfört försöksverksamhet tillsammans med ett antal kommuner, privata och idéburna utförare under 2015–2017 för att pröva hur KSI, urval och användarstöd (till exempel manualer) kan användas i verksamheterna. Detta har resulterat i att Socialstyrelsen publicerar en uppdaterad version av KSI 2017 i excel-format samt på webbpaltsen Sök i klassifikationer. En tryckt bokversion av KSI 2017 planeras finnas för beställning runt årsskiftet.

KSI 2017 är uppdaterad och kompletterad inom följande områden:

 • Koderna för inriktningarna har justerats för att överensstämma med ICHI Beta 2017.
 • 23 nya inriktningar (samt relevanta KSI-aktiviteter) har lagts till för att överensstämma mot behovsområdena i IBIC.
 • Annan specificerad eller ospecificerad agerandetyp (AZ, SZ) har delats upp på Ospecificerad (AX, SX) respektive Annan specificerad (AZ, SZ).
 • "Stöd i…" det vill säga ospecificerad agerandetyp för de individstödjande aktiviteterna har lagts till för samtliga inriktningar, exempelvis Stöd i att klä sig, Stöd i att genomföra daglig rutin samt Stöd i formella relationer.
 • Inhämtning av uppgifter från annan (AU) har lagts till för samtliga inriktningar.
 • Ospecificerad inriktning (WZZ) har lagts till för samtliga agerandetyper (17 aktiviteter), exempelvis Utredande samtal ospecificerad inriktning, Inhämta uppgifter från professionell aktör ospecificerad inriktning.
 • KSI har utökats från omkring 85 aktiviteter till cirka 205 juridiskt administrativa aktiviteter efter genomgång av lagar, föreskrifter med mera.
 • Kapitlet med insatser som samlas in till officiell statistik har uppdaterats och kodsatts med unika koder. Inlämning av uppgifter till Socialstyrelsens register och officiella statistik styrs inte av KSI utan av gällande föreskrifter och instruktioner för respektive inlämning.

Användningsområde

KSI kan användas av handläggare, utförare, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och ansvariga för uppföljning på lokal och nationell, nivå inom dessa områden:

 • äldreomsorg
 • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken 
 • barn och unga
 • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt bistånd.
KSI med urval 2017 version 1.0 (2017-10-06) Excel-filen är en uppdatering av den tidigare publicerade versionen 2015.

Om KSI

Socialstyrelsen publicerade i januari 2015 Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI), som kan användas för att på ett entydigt sätt beskriva de insatser och aktiviteter som kan och bör dokumenteras på individnivå.

KSI kan också göra det lättare att på ett entydigt sätt dela, jämföra och följa upp de aktiviteter och insatser som beslutas planeras och genomförs inom socialtjänsten. I dag, när varje kommun har sina egna sätt att beskriva aktiviteter och insatser, kan det bli missförstånd när information ska delas mellan olika professioner och verksamheter, till exempel mellan handläggare och utförare. Utvecklingen av KSI har framförallt skett utifrån verksamheternas behov och cirka 270 verksamhetsföreträdare från cirka 60 kommuner (inklusive privat och idéburna utförare) har medverkat under 2012-2014.

Ladda ner eller beställ

Klassificering och koder
Rapport
Databas med klassifikationer för KSI
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer inom socialtjänstens insatser och aktiviteter.
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården
För att kunna förskriva läkemedel och hjälpmedel behövs olika koder såsom förskrivarkod, arbetsplatskod och hjälpmedelskod. Denna webbplats ger dig information om vem som får göra vad.
Senast uppdaterad:
Publicerad: