Utvecklingsarbete med ICD-11

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu gett ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD.

Den 11:e revideringen av ICD

Den internationella klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD) är grunden för hälso- och dödsorsaksstatistiken. Att förstå vad människor blir sjuka av och vad som leder till döden är basen för beskrivningar av sjukdomstrender och epidemier, planering av insatser och underlag för beskrivningssystem.

Den 18 juni 2018, 28 år efter lanseringen av ICD-10, släppte WHO en första version av ICD-11 för att tillåta medlemsstaterna att börja planera. ICD-11 är tillskillnad från ICD-10 ett digitalt klassifikationssystem.

Klassifikationen har uppdaterats till det 20: e århundradet och speglar viktiga framsteg inom vetenskap och medicin. Den här nya reviderade klassifikationen är helt elektronisk med nya funktioner och verktyg vilket gör det möjligt att beskriva hälsotillstånden mer detaljerat och ökar tillgängligheten. En övergripande ambition i denna revidering var att göra ICD lättare att använda.

ICD-11 browser med sökfunktion och kodningsverktyg finns tillgänglig på WHO:s webbplats.

Fortsatt arbete med ICD-11 och stödprodukter

Under de närmaste åren beräknas det inom WHO pågå fortsatt arbete med ICD 11 och olika stödprodukter, inklusive anvisningar för användning, innan klassifikationen är helt färdig att användas. WHO ansvarar för ett internationellt nätverk av experter och referensgrupper som ansvarar för arbetet.

Eftersom det delvis är en ny typ av produkt som WHO lanserar behöver potentiella användare tid på sig för att undersöka förutsättningar och nya möjligheter. Många medlemsländer behöver göra anpassningar i olika system för registrering, datainsamling och statistik.

Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför ett svenskt införande av ICD-11

Förberedelsearbetet beräknas pågå framtill november 2020. Målet med det förberedande arbetet är att ta fram en tidplan och genomförandeplan för införandet av ICD-11. Det finns behov av ett större förberedande arbete inom flera områden innan det går att bedöma när en svensk version av ICD-11 kan införas. Behovet av förberedelser gäller framförallt att ICD-11 utgörs av ett digitalt klassifikationssystem med nya funktioner och moderna tekniska lösningar samt förberedelser inför översättningen av ICD-11 till svenska.

Senast uppdaterad:
Publicerad: