Klassifikationen ICD-10

Den internationella klassifikationen ICD är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.
Kodning av hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter (oktober 2019)

Hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter kan nu kodas i ICD-10-SE med U07.0 Kod som kan tas i bruk med kort varsel. Från och med 1 januari 2020 är kodtexten: U07.0 Hälsotillstånd relaterat till bruk av elektroniska cigaretter (Vaping related disorder).  

Bakgrunden är att WHO den 24 september genomförde motsvarande förändring i den internationella klassifikationen ICD-10. Anledningen är den senaste tidens rapporter om insjuknande och dödsfall som rapporterats efter användning av elektroniska cigaretter. WHO-Family of Classifications har delgivit medlemsländerna följande information om bakgrunden till beslutet.

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020. 

Läs om vårt arbete med diagnoskoder (ICD-11)

Svensk ICD

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister.

För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt våra uppdateringsrutiner, du hittar filen nedan under rubriken Ladda ner.

Fördjupningskoder

För att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning har det skapats nationella fördjupningskoder med ett femte tecken i form av en bokstav. I dagsläget finns cirka 2 800 fördjupningskoder.

Ändringar i ICD-10-SE

Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i ICD-10-SE

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel XX (kapitel 20) i en separat utgåva. Klassifikationen innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Dock ingår inte transportolyckor med undantag för olyckor med vatten- och luftfarkoster. Självmord och självmordsförsök återfinns under "Självdestruktiv handling", mord och mordförsök under "Övergrepp". Om osäkerhet råder ifall det rör sig om ett olycksfall, självmord eller övergrepp klassificerar man med kodnummer under "Skadehändelse, oklar avsikt". Många av skadeorsakerna återfinns under uppslagsorden "Kontakt med" och "Exponering för". Den separata utgåvan av Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död kan laddas ner eller beställas nedan.

Alfabetisk förteckning

Det finns en alfabetisk förteckning för att du som användare lättare ska hitta var en specificerad diagnos hör hemma i ICD-10-SE. Senaste versionen, uppdaterad 2005, finns endast i PDF-format och kan laddas ner nedan.

Kodning av influensafall

Koden J09 ska endast användas vid speciella globala pandemiförhållanden som definieras av WHO oberoende av namnet eller beteckningen på influensastammen. En viss influensastam kan övergå från pandemisituation till en ordinär säsongsvariant. Det är det epidemiologiska läget bestämt av WHO som avgör om J09 ska användas eller inte. Den årliga återkommande influensan kodas J10 eller J11.

ICD-10-SE för beställning eller nerladdning

Kodningsanvisningar

Databas med klassifikationer för ICD-10-SE
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.
Senast uppdaterad:
Publicerad: