Principer för ändring av DRG-struktur

Allmänna principer för ändring av DRG-strukturen.

Huvudkriterier för förändring 

 • Förändringen ska ha relevans för hela systemet och fungera i framtiden
 • Förändringen ska antingen vara motiverad av bättre klinisk relevans eller bättre kostnadshomogenitet
 • Förändringen för bättre kostnadshomogenitet får inte påverka den kliniska relevansen
 • Förändringen för klinisk relevans får inte påverka kostnadshomogeniteten
 • Förändringen får inte leda till okontrollerad ökning av antalet grupper i systemet

Individuella kriterier

Förändringar i DRG-strukturen kan delas in i fyra kategorier:

 • Uppdelning
  Delning av ett existerande DRG i två eller flera nya DRG
 • Sammanslagning
  Sammanslagning av två eller flera DRG till nytt DRG
 • Ombildning
  Tillägg av delar från existerande DRG till annat DRG
 • Borttagning
  Tillägg av samtliga fall från ett DRG till andra existerande DRG

Kriterier för delning av existerande DRG i två eller flera nya DRG är följande:

 • Om motivet är bättre kostnadshomogenitet
 • Större homogenitet – minst 5 % lägre standardavvikelse
 • Kostnadsskillnad mellan grupperna – minst 20 %
 • Storleken på den nya gruppen – minst 3 % av den gamla gruppen
 • Ökat eller bibehållet förklaringsvärde (r2)
 • Klinisk relevans inte försämrad
 • Om motivet är bättre klinisk relevans o Bibehållen homogenitet
 • Bibehållet förklaringsvärde
 • Storleken på den nya gruppen – minst 3 % av den gamla gruppen

Kriterier för sammanslagning av två eller flera DRG till nytt DRG:

 • När skillnaden mellan två eller flera DRG är ekonomiskt och kliniskt irrelevant
 • Bibehållen kostnadshomogenitet
 • Bibehållet förklaringsvärde

Kriterier för tillägg av fall från existerande DRG till annat DRG:

 • Om motivet är bättre kostnadshomogenitet
 • Ett DRG innehåller fall med avvikande kostnad och kan flyttas till annat DRG
 • Bibehållen homogenitet för alla inblandade DRG
 • Den minskande gruppen – minst 3 % av ursprungsgruppen
 • Bibehållet förklaringsvärde
 • De flyttade fallen ska ha minst samma kliniska relevans i den nya gruppen som i den gamla
 • Om motivet är bättre klinisk relevans
 • Ett DRG innehåller fall som kliniskt tillhör ett annat DRG
 • Kostnadshomogeniteten ska inte minska väsentligt
 • Bibehållet förklaringsvärde
 • Den minskande gruppen – minst 3 % av ursprungsgruppen

Kriterier för att ta bort grupper, dvs. tillägg av samtliga fall från ett DRG till andra existerande DRG:

 • Ett existerande DRG är ekonomiskt och klinisk irrelevant och kan inte kombineras med andra DRG till ett nytt DRG
 • Bibehållet förklaringsvärdeo Bibehållen homogenitet för kvarvarande DRG

Det mesta av informationen om underhållsprocessen är hämtad från NordDRG-forum, där texten återges på engelska.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: