E-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur.

Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning. Verktygen används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process och bidrar till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. De används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen och personakten.

Gemensam informationsstruktur innefattar nationell informationsstruktur (NI) samt de fackspråkliga resurserna hälsorelaterade klassifikationer, Snomed CT (begreppssystem), och Socialstyrelsens termbank.

Referensgrupper för gemensam informationsstruktur

År 2013 skapades en referensgrupp för gemensam informationsstruktur inom hälso- och sjukvård, med representanter från landstingen. Under 2014 initierades en grupp även inom socialtjänst.

Syftet

Syftet med referensgrupperna är att fånga verksamhetens behov i utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, diskutera och ta in synpunkter på utvecklingen av den gemensamma informationsstrukturen, samt bidra till erfarenhetsutbyte och samsyn inom området.

Inom hälso- och sjukvård

Deltagarna i gruppen med representanter från landstingen är nominerade av landstingsdirektörerna. Både ordinarie representanter och ersättare har utsetts. Deltagarna har kunskap om och en helhetsbild av landstingets informatikarbete i syfte att skapa en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Gruppens deltagare är exempelvis verksamhetsutvecklare, strateger (it-, vård-, e-hälso-), systemförvaltare och informatiksamordnare.

Inom socialtjänst

I ett första steg fick de regionala e-hälsosamordnarna, Famna och Almega en förfrågan om att föreslå representanter till en referensgrupp för socialtjänsten. De personer som bjöds in till ett första möte under 2014 representerar områden inom socialtjänstens domän, men också områden som hälsoinformatik, kvalitetsutveckling, systemförvaltning etc. Personerna är verksamma inom socialtjänsten i såväl kommunal som i privat eller idéburen verksamhet.

Deltagarnas funktion och roll

Referensgrupperna har stor betydelse i att stödja Socialstyrelsen med synpunkter kring pågående utvecklingsarbete och hur myndigheten kan underlätta för huvudmännen när det gäller att införa och använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen; nationell informationsstruktur, hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens termbank och Snomed CT. Deltagarnas roll är att bidra med sin kunskap om respektive verksamhet och dess förutsättningar att tillämpa den gemensamma informationsstrukturen, och med kunskap inom exempelvis hälsoinformatik, kvalitetsutveckling etc. Deltagarna förväntas förankra frågorna som diskuteras i referensgrupperna, på hemmaplan.

Former för samverkan

Gemensamma möten hålls två gånger per år i varje grupp, samt vid behov. På dagordningen kan exempelvis följande finnas:

  • Identifiering av huvudmännens behov
  • Avstämning och förankring i olika frågor
  • Ömsesidigt informationsutbyte
  • Synpunkter och råd till Socialstyrelsen, i utvecklingsfrågor
  • Gruppdiskussioner/workshops
Rapport
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Filmer och bildspel om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation
Ta del av våra informationsfilmer och powerpointpresentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur i vård och omsorg. I filmerna medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och representanter från verksamheterna. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten.
Digital verksamhetsutveckling i vården
En webbplats för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och sjukvården. Målgruppen för utbildningen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.
Senast uppdaterad:
Publicerad: