Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvärdering universitetssjukvården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag utvärdera universitetssjukvården i de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Rapporten redovisar resultatet av utvärderingen, förslag till fortsatt arbete samt förslag till miniminivåer för vad universitetssjukvårdsenheterna bör uppnå.

I huvudsak goda resultat men vissa förbättringsområden

Socialstyrelsens utvärdering visar på i huvudsak goda resultat där strukturer och processer är på plats, bland annat har alla regioner beslutat om regionala ALF-avtal och bildat regionala ledningsorgan där landstinget och universitetet verkar på lika villkor. De har också utsett universitetssjukvårdsenheter i sina landsting. Totalt var 202 universitetssjukvårdsenheter utsedda (2017).

Universitetssjukvårdsenheterna uppfyller i huvudsak de kriterier som tagits fram, men Socialstyrelsen har sett några förbättringsområden inom klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen lämnar också förslag till miniminivåer för vad universitetssjukvårdsenheterna bör uppnå.

Parallellt med Socialstyrelsens uppdrag har Vetenskapsrådet haft i uppdrag att utvärdera klinisk forskning avseende kvalitet och samhällsnytta samt om forskningens förutsättningar.

Stort gensvar i Socialstyrelsens utvärdering

Socialstyrelsen har genomfört två enkätundersökningar, en till de sju regionala ledningsorganen och en till de 202 universitetssjukvårdsenheterna. Svarsfrekvensen har varit hög där alla sju regionala ledningsorgan och samtliga 202 universitetssjukvårdsenheter har besvarat respektive enkät.

Tack vare ett stort stöd av de besökta enheterna har Socialstyrelsen, tillsammans med den expertpanel som tillsattes för uppdraget, också kunnat genomföra platsbesök och intervjuer vid 34 universitetssjukvårdsenheter. Regionala möten har genomförts där platsbesök och förslag till miniminivåer diskuterats.

Utveckling i fokus

Syftet med utvärderingen är att stödja universitetssjukvårdens utveckling i fråga om forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården avseende struktur, process och resultat. Utgångspunkt för utvärderingen är ALF-avtalets intentioner och de underlag som den nationella styrgruppen för ALF-avtalet tagit fram. 

Den första utvärderingen ska främst inriktas på struktur och process. Socialstyrelsen ska också ge förslag till miniminivåer som universitetssjukvården ska uppnå. Rapporten kommer att utgöra underlag inför kommande utvärderingar som kommer att genomföras vart fjärde år.

Om ALF-avtalet

ALF-avtalet är ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Om utvärderingen

Utvärderingen genomförs i de län som omfattas av ALF-avtalet, dels på övergripande ledningsnivå och dels vid de universitetssjukvårdenheter som utsetts av respektive landsting/region. Datainsamling sker huvudsakligen genom enkätundersökningar som kompletteras med intervjuer och platsbesök på utvalda universitetssjukvårdsenheter. Genomförandet kommer att ske i samarbete med särskilt utsedda experter inom området. 

Samverkan med Vetenskapsrådet

Socialstyrelsen kommer att samverka med Vetenskapsrådet, som har två regeringsuppdrag, nämligen att

  • utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar
  • utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet