Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Avslutade terminologiarbeten

Här finns Socialstyrelsens nyligen avslutade terminologiarbeten. Begreppen har förankrats genom bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisation och finns nu i termbanken.

Särskild sjukvårdsledning

Projektet Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen tog under hösten 2017 fram en process för särskild sjukvårdsledning. Ett terminologiarbete utfördes inom projektet för att identifiera och utreda de centrala begrepp som behövdes för att beskriva processen. De termer och definitioner som tagits fram tillhör fackområdet katastrofmedicinsk beredskap. Resultatet av arbetet publicerades i Socialstyrelsens termbank i oktober 2018.

Hjälpmedel för vård och behandling

I förarbetena till 8 kap. 7 § HSL (2017:30) delas hjälpmedel upp i två kategorier, dels hjälpmedel för vård och behandling och dels hjälpmedel för den dagliga livsföringen. Som en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag inom hjälpmedelsområdet definierades begreppet hjälpmedel för det dagliga livet, men inte hjälpmedel för vård och behandling. Det finns behov av att tydliggöra begreppet i relation till närliggande begrepp, med anledning av den tekniska utvecklingen och ökad vård i hemmet. Resultatet av arbetet publicerades i Socialstyrelsens termbank i september 2018.

Ordination och läkemedelshantering

Vid översynen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, visade sig många begrepp var både otydliga och föråldrade. En arbetsgrupp med terminologer, sakkunniga och jurister har därför definierat och reviderat de centrala begreppen för läkemedelshantering i föreskriften. Vid terminologiarbetet har det varit viktigt att våra definitioner stämmer överens med andra myndigheters definitioner inom läkemedelsområdet. Terminologiarbetets resultat används i 3 kap. 1 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Termer och begrepp har skickats på intern remiss på Socialstyrelsen, men extern remiss har denna gång uteblivit.

Terminologiarbete om begreppet fjärrkontakt i Patientregistret

Arbetet ska med utgångspunkt i begreppssystemet över vårdkontakter bland annat analysera om begreppet fjärrkontakt är ett överordnat begrepp, om det är en typ av vårdkontakt eller en typ av besök. Arbetsgruppen ska också analysera vilka definitioner som kan behöva revideras med anledning av att ett nytt begrepp förs in i begreppssystemet. Det handlar endast om vårdkontakter inom öppenvård.

Patientsäkerhet

Projektet ska med en arbetsgrupp av sakkunniga och jurister definiera centrala begrepp kring vårdskador och patientsäkerhet. Syftet är att myndigheter, vårdgivare och profession ska lägga samma betydelser i begreppen. I förlängningen ska detta leda till en gemensam syn på vad patientsäkerhet innebär och tydliggöra intensionen av definitionen av patientsäkerhet samt skapa ett lärande och kunskapsstyrning med gemensamma risk- och vårdskadeområden.

Övergripande vård- och omsorgsterminologi

Projektet ska med en arbetsgrupp av sakkunniga och jurister från både hälso- och sjukvård och socialtjänst definiera och välja termer för begrepp på övergripande nivå inom vård och omsorg. Ett av målen är att där det är möjligt samordna språkbruket mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uppmärksamhetsinformation

Projektet ska ta fram ett en gemensam nationell rekommendation för hur varnings- och uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras, visualiseras och tillhandahållas. Målet är att tillhandahålla ett regelverk av relevanta informationsmängder i en gemensam struktur som stöd för dokumentation av varnings- och uppmärksamhetsinformation i all vårddokumentation. Resultatet ska bli ett antal fastställda modeller med tillhörande begrepp, termer och koder och ett regelverk som kan användas som underlag för strukturerad, elektronisk dokumentation.

Välfärdsteknologi

Projektet har definierat och valt termer för ett antal begrepp inom området välfärdsteknologi. Begreppen har förankrats genom dels en internremiss på Socialstyrelsen, dels en bred nationell remiss. Målet är att interna och externa intressenter ska lägga samma innebörd i enskilda begrepp och använda rekommenderade termer och uttryck på ett enhetligt sätt.

Projektet är en del i Myndigheten för delaktighets (MFD) uppdrag att ta fram och sprida information till kommuner och enskilda utförare om implementering och användning av digitala trygghets- och servicetjänster samt digital teknik inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården.

Läkemedel och patientsäkerhet

Begreppen i denna remiss är resultatet från terminologiarbete i ett projekt kring läkemedel och patientsäkerhet. Begreppen har förankrats genom dels en internremiss på Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, dels en bred nationell remiss. Synpunkter på termer, definitioner och anmärkningar har lett till ändringar av de förslag som skickats ut. Remissen avslutades den 11 april 2014. Tre remissinstanser hade avstyrkt i sin helhet. Dessa bjöds in till möten tillsammans med arbetsgruppen för att diskutera fram en lösning. Arbetet fortsatte därefter med e-postkommunikation fram till och med december 2014. De slutgiltiga definitionerna publiceras i Socialstyrelsens termbank under januari 2015.

Terminologi inom krisberedskap

I samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV) har man under en längre tid diskuterat frånvaron av en enhetlig terminologi inom krisberedskapsområdet och vilka problem detta innebär. I dagsläget använder aktörerna olika termer också för de begrepp som är gemensamma. Att aktörer som samverkar inom krisberedskapen har en enhetlig terminologi är en förutsättning för effektiv och säker informationsdelning både i vardag och kris. En icke enhetlig terminologi kan leda till missförstånd mellan aktörerna, vilket i en kris kan få allvarliga konsekvenser. Socialstyrelsen och de övriga myndigheterna i SOSUV har därför ansett att det är angeläget att terminologin inom krisberedskapsområdet ses över och att en enhetlig terminologi etableras. Ta del av rapporten Enhetlig terminologi för fackområdet samhällsskydd och beredskap.

Remiss vårdprocess och hälsoärende

Det pågår en revidering av SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. En handbok skrivs dessutom med syfte att underlätta för vårdgivaren att tillämpa föreskrifterna.

Socialstyrelsen har, som en del i regeringens satsning att samordna vård och omsorg för de mest sjuka äldre, fått i uppdrag att undersöka och beskriva hur ett så kallat vårdprocess-id och omsorgprocess-id skulle kunna utformas inom vården för de mest sjuka äldre.

Projektet som genomför uppdraget har även valt att undersöka hur begreppet vårdprocess-id relaterar till begreppet hälsoärende.

Boende inom socialtjänst och angränsande begrepp

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och öka tillgången till data av god kvalitet om socialtjänstens olika verksamhetsområden och om hemsjukvård.

Som en del av arbetet utvecklar Socialstyrelsen en nationell klassifikation för socialtjänstens insatser. Begrepp som rör boenden och bostäder inom socialtjänsten utgör ett led i detta och har i detta arbete analyserats med utgångspunkt i terminologiläran.

Nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak, i form av ett strukturerat kodsystem. I uppdraget ingår bland annat att få till stånd en enhetlig terminologi för ordinationsorsak och angränsande begrepp. Därför har ett tjugotal begrepp i Socialstyrelsens termbank inom området läkemedelshantering setts över och reviderats av en arbetsgrupp. Dessutom har två nya begrepp definierats.

Brukare

Verksamma inom socialtjänstens områden har länge efterfrågat ett samlande begrepp för alla de som får insatser från socialtjänsten. Socialstyrelsen rekommenderar brukare för detta begrepp, tillsammans med de mer precisa begreppen assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient och tvångsomhändertagen. Terminologiarbetet har genomförts i samband med att Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen "Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård".

Förstudie ordinationsorsak

Ett tjugotal begrepp och termer inom läkemedelsområdet har utarbetats i ett terminologiprojekt kring ordinationsorsak.

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Syftet med detta projekt är att utarbeta en modell för hur Socialstyrelsen och huvudmännen kontinuerligt kan mäta överbeläggningar och dess effekter på hälso- och sjukvården. Detta för att öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten. I samband med det har ett antal begrepp i termbanken setts över och reviderats, till exempel vårdplatsbegreppen.

Begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård och hemsjukvård

Som en fortsättning av terminologiarbetet i projektet Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar har fem begrepp i termbanken reviderats eftersom de påverkades av det förra arbetet.

Samverkan med flera begrepp

Begreppen samverkan, samarbete, samordning, samråd, synkronisering har definierats på initiativ av Socialstyrelsen. Eftersom begreppen inte är fackspecifika för vård och omsorg har definitionsförslagen tagits fram med hjälp av befintligt källmaterial av Terminologicentrum (TNC).

Diagnosbegrepp

Definitionen av diagnos har reviderats. Ytterligare några begrepp inom klassifikationsområdet har definierats i detta projekt.

Standardiserad vårdplan

Begreppet standardiserad vårdplan har definierats i projektet Nationell Informationsstruktur för Standardiserade vårdplaner, vars syfte var att ta fram en referensmodell som beskriver informationsstrukturen för alla typer av standardiserade vårdplaner. Projektet har initierats av Center för eHälsa i samverkan (CeHis). För mer information, se RIV-specifikation, Nationell Informationsstruktur för Standardiserade vårdplaner, version 25.

Gemensam informationsstruktur för socialtjänsten

Begrepp för bland annat handläggning och beslut inom socialtjänsten har definierats. Projektet har genomförts i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Syftet har varit att säkerställa att den nationella informationsstrukturen även täcker socialtjänstens områden. Begreppen har varit på remiss och finns nu publicerade i termbanken.

Palliativ vård

Inom regeringsuppdraget att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård har ett antal övergripande begrepp definierats. Begreppen har varit på remiss och finns nu publicerade i termbanken.