Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi)

 • Tillstånd: Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi)
 • Åtgärd: Infektionskontroll - Professionell tandrengöring och munhygieninstruktion som enda åtgärd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner som enda åtgärd har låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtidarisk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid en läkemedelsinducerad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) leder professionella tandrengöringar för avlägsnade av bakterieplack och mineraliserade beläggningar i kombination med munhygieninstruktioner till en låg grad av reduktion i den gingivala överväxten (expertgruppsbedömning).

En volymökning av mjukvävnaden kring tänderna kan uppkomma vid användandet av läkemedel tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och kalciumblockerare, och graden av gingival överväxt varierar mellan olika läkemedel.

Litteratursökningen identifierar två randomiserade kontrollerade studier [1-2], en med ett lågt och en med ett medelhögt bevisvärde. Studierna omfattar 27 respektive 37 organtransplanterade individer som följdes upp i sex månader. Behandlingen innefattade professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner och jämförs med en obehandlad kontrollgrupp.

De båda studierna visar att behandlingen leder till en reduktion av gingivala inflammationer. Professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner förhindrar inte utvecklingen av gingival överväxt [1] men resulterar i en signifikant minskad grad av vävnadsöverväxt hos individer med en eta-blerad cyklosporininducerad gingival överväxt [2].

I en evidensbaserad litteraturgenomgång [3] vid 1996 års World Workshop in Periodontics konkluderas att effektiva infektionskontroller och avlägsnande av mineraliserade beläggningar kan reducera gingivala överväxter. En senare genomgång av relevant litteratur [4] kommer till samma slutsats. Socialstyrelsens expertgrupp bedömer att effekten avseende reduktion av gingival överväxt är låg.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid tillståndet läkemedelsinducerad gingival överväxt leder professionella tandrengöringar för avlägsnade av bakterieplack och mineraliserade beläggningar i kombination med munhygieninstruktioner till en viss grad av reduktion i den gingivala överväxten. Effekten av åtgärden är begränsad som enskild åtgärd och kostnaden per vunnen effekt skattas därför som hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Seymour, RA, Smith, DG. The effect of a plaque control programme on the incidence and severity of cyclosporin-induced gingival changes. J Clin Periodontol. 1991; 18(2):107-10.
 2. Somacarrera, ML, Lucas, M, Scully, C, Barrios, C. Effectiveness of periodontal treatments on cyclosporine-induced gingival overgrowth in transplant patients. Br Dent J. 1997; 183(3):89-94.
 3. Mealey, BL. Periodontal implications: medically compromised patients. Ann Periodontol. 1996; 1(1):256-321.
 4. Mariotti, A. Dental plaque-induced gingival diseases. Ann Periodontol. 1999; 4(1):7-19.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)