Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kronisk parodontit

 • Tillstånd: Kronisk parodontit
 • Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Daglig användning av tandkräm med en tillsats av triklosan och copolymer har en låg tilläggseffekt och därmed finns en liten möjlighet att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandkrämens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid kronisk parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats av triklosan och copolymer en låg tilläggseffekt på minskningen av tillståndets kliniska symtom jämfört med användning av konventionell fluortandkräm (expertgruppsbedömning).

Underlaget för att bedöma den eventuella tilläggseffekten av tandkräm med en antimikrobiell substans är begränsat till två randomiserade kontrollerade studier, med ett lågt till medelhögt bevisvärde, utvärderande effekten av triklosan i kombination med copolymer [1-2]. I den ena studien, som inkluderar personer som är under stödbehandling efter en genomgången aktiv parodontitbehandling [1], redovisas en signifikant minskning med 0,3mm i ficksonderingsdjup och 0,3 mm i klinisk tandfästeförlust efter tre år jämfört med användning av en vanlig fluortandkräm. Den andra studien, som har ett lågt bevisvärde [2], visar en positiv tilläggseffekt av 1,3 mm i fickdjupsminskning och 1,1 mm i klinisk tandfästenivå med användning av en tandkräm med triklosan och copolymer i samband med icke-kirurgiska behandlingar och efterföljande stödbehandlingar. Ingen av studierna visade någon tilläggseffekt på minskningen av inflammationer (blödningar vid sondering).

I en populationsstudie involverande 504 personer med varierande parodontalstatus [3] redovisades en lägre frekvens av fördjupade tandköttsfickor efter fem års oövervakad användning av tandkräm med en tillsats av triklosan och copolymer jämfört med vanlig fluortandkräm, men ingen skillnad i antalet tandytor som utvecklade 2 mm eller större förlust i klinisk tandfästenivå.

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att studierna indikerar att användning av en tandkräm med triklosan och copolymer vid tandborstning kan förstärka effekten av egenvården, men att tilläggseffekten är låg.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid kronisk parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats av triklosan och copolymer en låg tilläggseffekt. Givet att tillsatsen av anti-mikrobiell substans har en viss tilläggseffekt på minskningen av tillståndets kliniska symtom jämfört med enbart fluortandkräm bedöms åtgärden generera en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Rosling, B, Wannfors, B, Volpe, AR, Furuichi, Y, Ramberg, P, Lindhe, J. The use of a triclosan/copolymer dentifrice may retard the progression of periodontitis. J Clin Periodontol. 1997; 24(12):873-80.
 2. Kerdvongbundit, V, Wikesjo, UM. Effect of triclosan on healing following non-surgical periodontal therapy in smokers. J Clin Periodontol. 2003; 30(12):1024-30.
 3. Cullinan, MP, Westerman, B, Hamlet, SM, Palmer, JE, Faddy, MJ, Seymour, GJ. The effect of a triclosan-containing dentifrice on the progression of periodontal disease in an adult population. J Clin Periodontol. 2003; 30(5):414-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)