Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)

 • Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
 • Åtgärd: Ocklusal korrigering

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Ocklusala korrigeringar har ingen till låg effekt och därmed mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har ocklusala korrigeringar ingen till låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt från Cochrane [1] i vilken två randomiserade kliniska studier [2] [3] ingår som berör käkmuskelsmärta. I studierna ingår totalt 68 patienter med en uppföljningstid på en respektive sex månader, och utfallsmåttet är smärtfrekvens. I studierna jämfördes bettslipning med placebo, ingen behandling eller information. Ingen statistiskt signifikant skillnad i behandlingseffekten kunde konstateras.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid käkmuskelsmärta har ocklusala korrigeringar ingen effekt när det gäller att häva tillståndet. Åtgärden är därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Koh, H, Robinson, PG. Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD003812.
 2. Vallon, D, Ekberg, EC, Nilner, M, Kopp, S. Short-term effect of occlusal adjustment on craniomandibular disorders including headaches. Acta Odontol Scand. 1991; 49(2):89-96.
 3. Kerstein, RB, Chapman, R, Klein, M. A comparison of ICAGD (immediate complete anterior guidance development) to mock ICAGD for symptom reductions in chronic myofascial pain dysfunction patients. Cranio. 1997; 15(1):21-37.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)