Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)

 • Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)
 • Åtgärd: Paracetamol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Paracetamol har en låg till måttlig effekt på smärta och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt men inte är kostnadseffektiv i jämförelse med NSAID, förutsatt att NSAID kan rekommenderas (med tanke på risken för biverkningar). Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har behandling med paracetamol en låg till måttlig smärtlindrande effekt (expertgruppsbedömning).

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1-2]. Effekten av en farmakologisk behandling av en käkfunktionstörning gällande smärtminskning i käksystemet visar motsägande resultat. Dock finns evidens avseende smärtlindring vid användningen av paracetamol vid andra lätta till måttliga muskuloskelettala smärttillstånd. Slutsatsen i SBU [1] var att smärta vid en lätt till måttlig artros lindras något av paracetamol (evidensstyrka 1). Paracetamol i kombination med en svag opioid eller tramadol och NSAID (nonsteroid antiinflammatory drug) är mer effektivt än enbart paracetamol (evidensstyrka 1). Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att en kombination av paracetamol, NSAID och en svag opioid är mer effektivt än enbart paracetamol (evidensstyrka 1). Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att paracetamol i rekommenderad dos är likvärdigt med placebo vad gäller biverkningar (evidensstyrka 1). Effekten av paracetamol vid lokala smärttillstånd relaterade till en käkfunktionsstörning bedöms vara likvärdig andra motsvarande smärttillstånd (expertgruppsbedömning).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Paracetamol uppvisar endast ett fåtal biverkningar och som är i paritet med placebo (SBU evidensstyrka 1).

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har behandling med paracetamol en låg till måttlig smärtlindrande effekt. Kostnaden för läkemedlet är låg. Då effekten är lägre jämfört med NSAID är paracetamol endast kostnadseffektiv i de situationer då patienten inte kan rekommenderas NSAID på grund av risken för biverkningar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning..

Referenser

 1. SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177. 2006; 177/1:303.
 2. List, T, Axelsson, S, Leijon, G. Pharmacologic interventions in the treatment of temporomandibular disorders, atypical facial pain, and burning mouth syndrome. A qualitative systematic review. J Orofac Pain. 2003; 17(4):301-10.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)