Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)

 • Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)
 • Åtgärd: Akupunktur

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Akupunktur har en måttlig effekt på smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har stor påverkan på den orala hälsan som en följd av en stor grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget består 3 systematiska översikter [1-3]. En av översikterna inkluderar 14 RCT studier [1] och totalt 808 patienter. Den andra översikten [2] inkluderar 4 RCT studier av vilka tre också ingår i den förra översikten. Den tredje översikten [3] inkluderar 7 RCT studier av vilka 2 inte ingår i de tidigare översikterna. Studierna jämförde akupunktur med ingen behandling (väntelista), placeboakupunktur, bettskena, eller NSAID. Totalt ingår 870 patienter. Placebo innebär att så kallade placebonålar användes (nålar som inte penetrerar huden), eller så användes konventionella akupunkturnålar som applicerades vid sidan om akupunkturpunkten och som inte stimulerades aktivt, eller placebolaser. Uppföljningstiden varierade från direkt efter behandling till ett år efter avslutad behandling i en studie. Utfallsmåtten i studierna var smärtintensitet och kliniska mått.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid TMD UNS har akupunktur måttlig effekt på smärtlindring (måttlig evidensstyrka).
 • Vid TMD UNS har akupunktur låg effekt på maximal gapförmåga (låg evidensstyrka).

Akupunktur minskar smärta i käkarna signifikant jämfört med ingen behandling eller efter placeboakupunktur [1-3]. Maximal gapförmåga ökade efter akupunktur i en översikt men påverkades inte enligt en annan [2]. Palpationssmärta reduceras efter akupunktur (2). Två av översikterna [1, 2] bedömer att det finns ett måttligt vetenskapligt stöd för att akupunktur reducerar symtom associerade med TMD UNS. Den tredje [3] bedömer dock att det vetenskapliga stödet är lågt. Samtliga översikter beskriver att det vetenskapliga underlaget är begränsat och att det behövs studier av högre kvalitet och med längre uppföljningstid.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga allvarliga biverkningar av akupunkturbehandlingen rapporteras [1-3].

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har akupunktur en måttlig effekt på smärtlindring, globalförbättring, daglig funktion och kliniska mått. Kostnaden skattas till 5 000–6 000 kronor om behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknat enligt referensprislistan och sex–sju behandlingstillfällen à 30 minuter). Åtgärden bedöms generera en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.

Referenser

 1. Cho, SH, Whang, WW. Acupuncture for temporomandibular disorders: a systematic review. Journal of orofacial pain. 2010; 24(2):152-62.
 2. La Touche, R, Goddard, G, De-la-Hoz, JL, Wang, K, Paris-Alemany, A, Angulo-Diaz-Parreno, S, et al. Acupuncture in the treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Clinical journal of pain. 2010; 26(6):541-50.
 3. Jung, A, Shin, BC, Lee, MS, Sim, H, Ernst, E. Acupuncture for treating temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized, sham-controlled trials. Journal of dentistry. 2011; 39(5):341-50.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)