God hygienisk standard

För att hålla en god hygienisk standard ska lokaler, utrustning och hela verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

En god hygienisk standard berör alla som arbetar och vistas inom vård, tandvård och omsorgsverksamhet. Det inkluderar både vård- och omsorgstagare, personal, närstående och besökare. Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ställer krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Det omfattar bland annat:

  • Vårdhygienisk kompetens
  • Vårdlokaler
  • Utrustning i vården
  • Vårdens organisation och planering

Vårdhygienisk kompetens

Varje vårdgivare ska ha

  • grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal
  • tillgång till vårdhygienisk expertis både i det förebyggande arbetet och vid akuta problem.

Personal ska ges regelbunden kompetensutveckling inom vårdhygien. Vårdgivare behöver stöd från experter inom vårdhygien med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

Inom folktandvården har vissa landting speciella hygienansvariga.

Hygien i vårdlokaler

Lokaler som används för vård, tandvård och omsorg ska vara anpassade till de hygienkrav som ställs på verksamheten som bedrivs där enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vid ny- eller ombyggnad av vårdlokaler är det viktigt att redan från start involvera vårdhygienisk expertis i planeringen. Det gäller även vid ändring av verksamheten i befintliga lokaler, eftersom olika verksamheter ställer olika krav på till exempel ventilation, ytor och fast utrustning med mera.

Hygienisk utrustning

All utrustning i en vårdlokal ska uppfylla kraven på god hygienisk standard – både medicinteknisk och annan utrustning. All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal och besökare.

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård

All användning av medicintekniska produkter, inklusive rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering, måste ske i enlighet med tillverkarens anvisningar. Anvisningarna ska finnas tillgängliga på svenska.

Allvarliga negativa händelser och tillbud med dessa produkter ska så snart som möjligt anmälas till både tillverkaren och till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är den myndighet som ansvarar för godkännande av medicintekniska produkter.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar inom det medicintekniska området och inom frågor där myndigheternas ansvar gränsar till varandra.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) ligger till grund för vårdpersonalens användning av medicintekniska produkter.

Upphandling av utrustning

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden inom vård, tandvård och omsorg. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av rutiner för upphandling och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Personalens medicintekniska kompetens

All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder. För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: