God hygienisk standard

För att hålla en god hygienisk standard ska lokaler, utrustning och hela verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

En god hygienisk standard berör alla som arbetar och vistas inom vård, tandvård och omsorgsverksamhet. Det inkluderar både vård- och omsorgstagare, personal, närstående och besökare. Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ställer krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Det omfattar bland annat:

  • Vårdhygienisk kompetens
  • Vårdlokaler
  • Utrustning i vården
  • Vårdens organisation och planering.

Vårdhygienisk kompetens

Varje vårdgivare ska ha

  • grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal
  • tillgång till vårdhygienisk expertis både i det förebyggande arbetet och vid akuta problem.

Personal ska ges regelbunden kompetensutveckling inom vårdhygien. Vårdgivare behöver stöd från experter inom vårdhygien med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

Kunskapsstöd – Tillgång till vårdhygienisk kompetens

Nu kan du som vårdgivare, verksamhetsansvarig eller smittskyddsläkare ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd om tillgång till vårdhygienisk kompetens.

Hygien i vårdlokaler

Lokaler som används för vård, tandvård och omsorg ska vara anpassade till de hygienkrav som ställs på verksamheten som bedrivs där enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vid ny- eller ombyggnad av vårdlokaler är det viktigt att redan från start involvera vårdhygienisk expertis i planeringen. Det gäller även vid ändring av verksamheten i befintliga lokaler, eftersom olika verksamheter ställer olika krav på till exempel ventilation, ytor och fast utrustning med mera.

Hygienisk utrustning

All utrustning i en vårdlokal ska uppfylla kraven på god hygienisk standard – både medicinteknisk och annan utrustning. All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal och besökare.

Organisera och planera arbetet med hygien

Som stöd när du planerar arbetet med god hygien har du Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för både hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Här framgår till exempel att du som vårdgivare och du som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten behöver för att säkra kvaliteten i verksamheten. Du behöver utarbeta och fastställa rutiner för det arbetet och ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård

Vårdgivaren ansvarar för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används på patienter. För att möjliggöra en säker användning och hantering av produkterna ska det finnas rutiner för hur varje verksamhet organiseras.

För att säkerställa en säker användning är det viktigt att användningen inklusive rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering sker enligt tillverkarens anvisningar. Anvisningarna ska finnas tillgängliga på svenska.

Läkemedelsverket utövar tillsyn av CE-märkta produkter och dess tillver-kare. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens användning av medicintekniska produkter samt egentillverkning av medicintekniska produkter.

Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som är CE-märkta ska anmälas till både tillverkaren och till Läkemedelsverket. Dessa händelser kan även rapporteras till IVO, som information. Händelser med egentillverkade medicintekniska produkter ska anmälas till IVO. Anmälan om negativa händelser och tillbud ska göras snarast efter det att en händelse har inträffat.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO samverkar inom det medicintekniska området och inom frågor där myndigheternas ansvar gränsar till varandra.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården ligger till grund för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården och tandvården.

Upphandling av utrustning

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden inom vård, tandvård och omsorg. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av rutiner för upphandling och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Personalens medicintekniska kompetens

All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder. För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: