Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de även för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

När gäller föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer.

Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda boendeformer ansvarar för att personalen följer föreskrifterna. I ansvaret ingår att ta fram processer och rutiner för att säkerställa att reglerna följs. 

Vem ska följa föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller för

 • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård

 • personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre

 • personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.

  • Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. Krav på god kvalitet, inklusive förebyggande av smittspridning, gäller dock även vid dessa insatser.

 • elever vid utbildningar till yrken inom vård och omsorg i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Det är ändå viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning.

Ha en god handhygien

När händerna kommer i kontakt med föremål och andra personer fastnar mikroorganismer. De kan smitta oss när våra händer sedan kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun. Vi kan också föra mikroorganismer vidare till andra.

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Grundregeln är att tvätta händerna efter toalettbesök, före måltid eller hantering av livsmedel samt när du har hanterat något smutsigt.

 • Händerna ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment.
 • Händer och underarmar måste vara fria från främmande material som armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material.
 • Även när handskar används ska händerna desinfekteras omedelbart före och efter ett vård- och omsorgsmoment.
 • Skyddshandskar tas på före arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor. I en sådan situation finns det risk för att handdesinfektion inte räcker för att göra dem smittfria. Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle inträffa. Skyddshandskarna ska vara för engångsbruk och av lämplig typ och material för det arbetsmoment som ska genomföras. Handskar får aldrig desinfekteras eftersom materialet då påverkas så att handskarna förlorar sin skyddande effekt.

Arbetskläder

 • Arbetskläder i vård och omsorg ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. De ska bytas dagligen och gå att tvätta så att de blir fria från smittämnen. I vissa situationer kan också plastförkläden eller andra skyddskläder behövas.
  • Kravet på korta ärmar beror på att textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor risk för att förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment. Det år inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna.
 • Arbetskläder ska tas av efter dagens slut och hållas åtskilda från andra kläder.
  • Det ska finnas rutiner så att vårdgivaren tar av sig arbetskläderna när arbetsdagen är slut. De som ansvarar för verksamheten ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.
 • För att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen måste de kunna tvättas i minst 60 grader.
  • Vårdgivaren och den som ansvarar för verksamhet inom omsorgen ska säkerställa att den som tillhandhåller/tvättar kläderna följer reglerna så att smitta inte sprids. De ansvariga ska också fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra detta.
 • Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t.ex. hud och hudfragment).

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning. I gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att de blir rena går det ha jeans och t-shirt.

Skydda antibiotikan

Ytterligare ett viktigt bidrag att minska smitta och infektioner är använda antibiotika klokt. Här behöver vård och tandvård hjälpa till genom att minska förskrivningen och att informera allmänheten. På skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.

Senast uppdaterad:
Publicerad: