Personer som utövar våld i nära relationer

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Att erbjuda och ge insatser till personer som utövar våld är en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka våld och kan indirekt ses som insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Behandling av män kan få positiv effekt

Socialstyrelsens utvärdering av behandling av män som utövar våld i nära relationer visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden. Resultaten tyder på att behandling av män kan vara verksamt för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. Ett centralt tema i behandlingen var att männen ska inse sitt ansvar för våldet.

Stöd i arbetet

Partnerkontakt

I samarbete med sju behandlingsverksamheter för våldsutövare har Socialstyrelsen utvecklat och testat användbarheten av en manualbaserad metod för partnerkontakt. I rapporten Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling – En studie av en försöksverksamhet beskrivs hur prövningen gick till och vilka resultat som uppnåddes.

Internetbehandling för personer som använder våld i nära relationer

En första utvärdering av försök med internetbehandling, Projekt IVIN, för personer som använder våld i nära relationer har visat lovande resultat. Behandlingen är riktad till både män och kvinnor som har svårigheter att hantera ilska, aggression och utagerande beteenden i nära relationer. Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi.

Utvecklingsarbetet har bedrivits av Forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi på Linköpings universitet på uppdrag av Socialstyrelsen och i samarbete med ATV Jönköping. I det fortsatta arbetet kommer flera kommuner att delta.

Senast uppdaterad:
Publicerad: