Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella organisationer

Det är viktigt att socialnämnder och ideella föreningar (kvinnojourer med flera) känner till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Socialstyrelsen arbetar för att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och våldsutövare ska vara rättssäkert och jämlikt över landet.

Varje år utsätts omkring 75 000 kvinnor i åldrarna 15 och 84 år för våld av sin partner eller tidigare partner. Det motsvarar två procent av alla kvinnor i Sverige. Samtidigt bedöms var tionde barn ha upplevt våld i hemmet. Sannolikheten är stor för att det barn som upplever våld i hemmet också blir slagen själv.

Större behov av vård, omsorg och skydd

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har stora behov av vård, omsorg och skydd på kort och lång sikt. Våldsutsatta kvinnor har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra. Läkemedelskonsumtion är också högre. Andelen kvinnor som övervägt eller försökt ta sitt liv är markant högre bland kvinnor som utsatts för våld än bland dem som inte utsatts för våld.

Länsstyrelserna ger regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen ger kunskaps- och utvecklingsstöd till kommuner och ideella organisationer. Det kan handla om utbildningsdagar, seminarier och annat. Information om vad varje länsstyrelse erbjuder finns på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Socialstyrelsens publikationer ingår i kompetensstödet

Socialstyrelsen stödjer länsstyrelserna genom att ta fram normerande och vägledande material om våld i nära relationer.

Utbildningsmaterial om särskilda grupper

Utbildningsmaterialen om särskilda grupper håller på att uppdateras. Tills de nya materialen är på plats hänvisar vi för de juridiska delarna till Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22).

FREDA – bedömningsmetoder i arbetet mot vål i nära relationer

Syftet med bedömningsmetoderna är att stödja socialtjänstens att identifiera våldsutsatthet, stödja val av insatser och att stödja utredningen av risk för fortsatt utsatthet.

Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer

Kommuner och ideella föreningar har kunnat söka statsbidraget Utvecklingsmedel för arbete mot våld för att utveckla sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld.

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen Statsbidrag kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också två e-tjänster, en för ombudsansökan och en för att ansöka om statsbidrag.
Senast uppdaterad: