Barn som vittnen till våld i nära relationer

Ofta förbises barnens behov när mamman eller pappan utsatts för våld. Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. I familjer där den ena föräldern misshandlas sviktar i regel båda föräldrarna i sin föräldraroll.

Barn som upplevt våld i familjen måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver.

För att förbättra förutsättningarna för barn som bevittnat våld är viktiga steg i handläggningen att:

  • utveckla arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet hos barn
  • genomföra risk- och säkerhetsbedömningar
  • samordna insatserna och följa upp resultatet.

En utredning i socialtjänsten ska ta upp och klargöra:

  • vad för stöd och hjälp barnet behöver akut
  • karaktär och omfattning på våldet
  • hur det har påverkat barnet och relationen till föräldrarna
  • barnets uppfattning om våldet
  • båda föräldrarnas uppfattning om vad våldet får för konsekvenser för barnet
  • om barnet också har blivit utsatt för våld
  • vilket behov barnet har av stöd och hjälp på kort och lång sikt.

När utredningar om vårdnad, boende och umgänge pekar på att det kan ha förekommit eller förekommer våld i familjen är det också viktigt att informera ansvarig enhet eller tjänsteman inom nämnden om att det kan behöva göras en utredning enligt 11kap 1§ och 2§ SoL.

Senast uppdaterad:
Publicerad: