Sex mot ersättning

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen tillhandahåller därför utbildningsmaterial för yrkesverksamma, som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.

För att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket som består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga och det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området.

Längre ner på den här sidan kan du även se introduktonsfilmer från utbildningen.

Presentationen beskriver hur du, tillsammans med dina medarbetare, kan arbeta med utbildningspaketen.

Webbutbildning Sex mot ersättning

Webbutbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag som ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna

Observera att man måste logga in för att anmäla sig till utbildningarna.

Skriftligt utbildningsmaterial

Socialstyrelsen har också publicerat två skrifter om sex mot ersättning. Den ena fokuserar på barn och unga och den andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i respektive webbutbildning. Förutom de senaste forskningsrönen ger de även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial
Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Vår handbok ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som finns på området, som socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Senast uppdaterad:
Publicerad: