Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Vi tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma i arbetet med att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering.

Utbildningsmaterial för yrkesverksamma

Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket. Syftet med dem är att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. De består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga. Det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området.

Presentationen beskriver hur du, tillsammans med dina medarbetare, kan arbeta med utbildningspaketen.

Webbutbildning Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Webbutbildningen har två inriktningar. Den ena är för personer som arbetar med barn och unga. Den andra är för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag. Det ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Webbutbildningen är för närvarade under omarbetning och planeras vara klar under våren 2022.

Skriftligt utbildningsmaterial

Socialstyrelsen har också publicerat två skrifter om sex mot ersättning. Den ena fokuserar på barn och unga och den andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i respektive webbutbildning. Förutom de senaste forskningsrönen ger de även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial

Socialstyrelsens utbildningsportal

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område.

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: