Förebyggande arbete mot könsstympning

Förebyggande arbete bedrivs av många olika aktörer, både ideella organisationer, skolor, socialtjänst och hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att förebygga att flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning, både här och i andra länder. Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och sjukvårdspersonalen är viktigt för det förebyggande arbetet. En stor del av det förebyggande arbetet handlar om att ha en dialog med familjer som kommer från länder där könsstympning förekommer. Det handlar också om att ha kompetens för att på ett professionellt sätt bemöta flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning.

Våga fråga!

Den kanske viktigaste förebyggande uppgiften för hälso- och sjukvårdspersonal är att, när det är relevant, våga fråga flickor och kvinnor som är födda i länder där könsstympning förekommer. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs kompetens om frågan, utbildning och klinisk erfarenhet. Det krävs också att man är lyhörd och bemöter både enskilda och familjer på ett respektfullt vis.

Rutiner för hur och när man ska fråga om könsstympning

Ett bra stöd för personalen är att det finns rutiner inom verksamheten för hur och när man ska ställa frågor om könsstympning. Landstingen har en viktig roll när det gäller att ta fram riktlinjer för hur vården och det förebyggande arbetet ska bedrivas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: