Förebyggande arbete kring könsstympning

Förebyggande arbete bedrivs av många olika aktörer, både ideella organisationer, skolor, socialtjänst och hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att förebygga att flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning, både här och i andra länder. Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och sjukvårdspersonalen är viktigt för det förebyggande arbetet. En stor del av det förebyggande arbetet handlar om att ha en dialog med familjer som kommer från länder där könsstympning förekommer. Det handlar också om att ha kompetens för att på ett professionellt sätt bemöta flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning.

Våga fråga!

Att våga fråga flickor och kvinnor som är födda i länder där könsstympning förekommer, när det är relevant, är kanske den viktigaste förebyggande uppgiften för hälso- och sjukvårdspersonal. För att kunna göra det på ett bra sätt, krävs kompetens om frågan, både utbildning och klinisk erfarenhet. Det krävs att man är lyhörd och bemöter både enskilda och familjer på ett respektfullt vis.

Rutiner för hur och när man ska fråga om könsstympning

Ett bra stöd för personalen är om det finns rutiner inom en verksamhet för hur och när man ska ställa frågor om könsstympning. Landstingen har en viktig roll när det gäller att ta fram riktlinjer för hur vården och det förebyggande arbetet ska bedrivas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: