Utredningar av vissa skador och dödsfall

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utreda vissa fall då ett barn eller vuxen har skadats eller avlidit med anledning av ett brott som är utfört av en närstående, och det har funnits ett skyddsbehov.

Uppdraget beskrivs i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Syftet med utredningarna är att hitta brister i samhällets skyddsnät och ge regeringen underlag till förslag till åtgärder. Målet är att förebygga att barn far illa och att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

Vilka fall utreds?

Utredningar som gäller barn ska göras när ett barn avlidit med anledning av brott, eller då det varit fråga om försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp. Utredningar ska också genomföras då ett barn har utsatts för grov eller synnerligen grov misshandel, ifall gärningspersonen är en närstående eller tidigare närstående person.

Utredningar som gäller vuxna ska göras då en vuxen avlidit med anledning av ett brott av en närstående eller tidigare närstående person, eller då det handlat om försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp av en närstående.

För att en utredning ska göras, ska det också ha funnits ett skyddsbehov. Det ska alltså finnas anledning att anta att brottet haft samband med något förhållande som inneburit att barnet eller den vuxne varit i behov av skydd eller stöd. Exempel på skyddsbehov är att ett brott mot ett barn begåtts i barnets hemmiljö eller att den vuxne, antingen brottsoffer eller gärningsperson, sökt stöd och hjälp för exempelvis missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Underrättelse från Polismyndigheten eller åklagare

Polismyndigheten och åklagare är skyldiga att underrätta vår utredningsverksamhet om att en dom eller slutligt beslut gällande de aktuella brotten enligt ovan vunnit laga kraft. Vi får inte inleda en utredning om inte en underrättelse kommit in.

Dokumentation från olika aktörer

För att kunna utreda ett fall behöver vi få del av journaler, beslut och annan dokumentation som alla relevanta samhällsaktörer som brottsoffret, gärningspersonen och i barnfallen även föräldrarna, haft kontakt med de senaste fem åren. Det gäller exempelvis skola, polis, socialtjänst, migrationsverket, försäkringskassan och hälso- och sjukvård.

Analys av orsaker och åtgärder

I en utredning klarläggs det händelseförlopp som föregått det aktuella brottet, möjliga orsaker till händelsen och vad som gjorts eller hade kunnat göras för att skydda barnet eller den vuxne. Analysen görs av oss med stöd av experter från exempelvis  Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket.

Tre frågor är vägledande vid analysen:

  • Fanns det felhändelser eller missade möjligheter i samhällsaktörernas insatser?
  • Varför hände detta?
  • Hur kan vi förhindra att det händer igen?

Efter att vi utrett alla enskilda fall som inkommit under tidsperioden görs en övergripande analys för att identifiera systemfel och bakomliggande orsaker till problemen. Slutsatserna redovisas på övergripande nivå. Inga enskilda fall ska kunna identifieras.

Tillsyn hos statliga förvaltningsmyndigheter

En förändring i lagstiftningen, som infördes i januari 2019, innebär att statliga förvaltningsmyndigheter bör genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning (3 a§). Om den aktuella statliga förvaltningsmyndigheten inleder tillsyn med anledningen av informationen eller redan utövat tillsyn ska Socialstyrelsen underrättas om vad som iakttagits och om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynen.

Rapport till regeringen

Vartannat år ska vi lämna en rapport till regeringen med resultatet av utredningarna. Den senaste rapporten publicerade den 31 januari 2018. Nästa rapport ska dock inte lämnas till regeringen förrän den 31 januari 2021, med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Kontakt för utredningar för vissa skador och dödsfall
Senast uppdaterad:
Publicerad: